Feliratkozás Vélemény

2022. december

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

Boldog, békés ünnepeket, sikeres új évet és jó egészséget kíván a Magyar Szabványügyi Testület!

Köszönjük mindazon szervezetek, intézmények és szakemberek támogatását, akik az MSZT tagjaként vagy partnereként szakértelmükkel, anyagi támogatásukkal és a szabványok iránti igényükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a nemzeti szabványosítás sikeresen teljesítse 2022. évi feladatait, elérje céljait, teljesítse küldetését.

Az MSZT az ünnepek derűsebbé tételéhez a következő „szabványkiadványokkal” kíván hozzájárulni: Útmutató a Mikulás-ünnepi hagyományokhoz, Útmutató a karácsonyhoz, Útmutató a szilveszter és az újév ünnepléséhez 


A nemzeti szabványállomány változásai

2022. december 1-jén 106 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 47 db MSZ EN, 26 db MSZ EN ISO, 9 db MSZ EN IEC, 10 db MSZ CEN/TR, 12 db MSZ CEN/TS, 1 db MSZ ISO és 1 db MSZ.

tovább

2022. december 1-jén összesen 68 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 68 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra.


Decemberben megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. december 1-jén 14 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Nemzeti szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. december 1-jén 2 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában: MSZ ISO 5667-5 Vízminőség. Mintavétel. 5. rész: Útmutató a tisztítóművekből és vezetékes elosztórendszerekből származó ivóvíz mintavételéhez, MSZ IEC 60050-195 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 195. rész: Földelés és áramütés elleni védelem, MSZ IEC/TR 60522-2 Gyógyászati villamos készülékek. Diagnosztikai röntgenberendezések. 2. rész: Útmutató és magyarázat a minőség-egyenértékű szűréshez és az állandó szűréshez, MSZ ISO 50003 Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Energiagazdálkodási irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények szabványok kiadása, ezért felhívja minden érintett szakértő figyelmét a szabványosítási munkában való részvétel lehetőségére.

tovább


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testületbe 3 új tag lépett be, amelyek 3 szabványosító műszaki bizottság munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK


Faiskolai termékek minősége – MSZ 12700

Az MSZ 12700:2022 Faiskolai termékek minőségi követelményei tiszta magyar (nemzetközi vagy európai szabványforrás nélküli) szabvány az árutermelő faiskolák szakmai alapkövetelményeit határozza meg. A szaporított és iskolázott, valamint továbbnevelésre vagy zöldfelületek kialakításához szükséges (kert-, tájépítési és közterület-fásítási célból) forgalmazásra szánt termékek (lomblevelű dísz-, sövény- és kúszócserjék, félcserjék, nemes rózsák, lombos fák és fenyők) minőségi követelményeit írja elő. Hozzájárul a termesztésben és a kereskedelemben a nemzeti sajátosságok érvényesítéséhez és növeli a magyar faiskolai termékek piacra jutásának esélyét.

tovább


Permetezőgépek és permetezőrendszerek időszakos vizsgálata – MSZ EN ISO 16122 szabványsorozat 1–5. része

Az MSZ EN ISO 16122 Mező- és erdőgazdasági gépek. Használatban lévő permetezőgépek ellenőrzése szabványsorozat az időszakos vizsgálatok általános követelményeit (1. rész), továbbá a vízszintes keretű (2. rész), a bokor- és faállomány- (3. rész), a helyhez kötött és részben mozgatható (4. rész), valamint a légi (5. rész) permetezőgépek, illetve permetezőrendszerek vizsgálatának követelményeit és módját határozza meg.

tovább


Vasúti sínek aluminotermikus hegesztése – MSZ EN 14730-2

Az MSZ EN 14730-2:2021 Vasúti alkalmazások. Vasúti pálya. Sínek aluminotermikus hegesztése. 2. rész: Aluminotermikus hegesztők minősítése, kivitelezők jóváhagyása és a hegesztések átvétele  szabvány a képzési létesítményekre, a hegesztők készségeinek vizsgálatára és fenntartására, a hegesztőoktatók jóváhagyására, a hegesztési kivitelezők jóváhagyására, az EN 14730-1 (MSZ EN 14730-1:2017) szerinti hegesztési eljárásokat alkalmazókra, az érvényes hegesztési jogosítvánnyal rendelkező hegesztőket foglalkoztatókra, valamint a hegesztés átvételére és a vasúti hatóság által jóváhagyott aluminotermikus hegesztési ellenőrök elfogadására tartalmaz követelményeket.

tovább


Mintavételi útmutató a szennyvizek vizsgálatához – MSZ ISO 5667-10

Az MSZ ISO 5667-10:2021 Vízminőség. Mintavétel. 10. rész: Útmutató a szennyvizek mintavételéhez szabvány részletesen leírja a háztartási és az ipari szennyvizek mintavételét, azaz a mintavételi programok tervezését és a minták gyűjtésének technikáit. Érvényes a szennyvíz minden fajtájára, azaz ipari szennyvizekre, radioaktív szennyvizekre, hűtővizekre, nyers és kezelt háztartási szennyvizekre.

tovább


Lakóhelyi környezetben működő berendezések elektromágneses összeférhetősége (EMC) – MSZ EN IEC 61000-6-3

Az MSZ EN IEC 61000-6-3:2021 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi környezetek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2020) zavarkibocsátási követelményeket ad meg olyan villamos és elektronikus berendezésekre, amelyeket a lakóhelyi környezetekben való felhasználásra terveztek. A szabvány az MSZ EN IEC 61000-6-8 vagy az MSZ EN IEC 61000-6-4 alkalmazási területébe nem tartozó, más helyszíneken való használatra szánt villamos és elektronikus berendezésekre is vonatkozik.

tovább


Építési és bontási területek villamos berendezéseinek létesítése – MSZ HD 60364-7-704

Az MSZ HD 60364-7-704:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései (IEC 60364-7-704:2017, módosítva) szabvány az új épületek építési munkái, a meglévő épületek vagy épületrészek felújítása, átalakítása, bővítése vagy bontása, a közműépítési munkák, a földmunkák és más hasonló jellegű munkák során használt, majd a munkálatok befejezésekor használaton kívül helyezett mobil vagy helyhez kötött berendezésekre vonatkozó villamos követelményeket tartalmazza.

tovább


Útépítési anyagok vizsgálata – MSZ EN 13286-47 és MSZ EN 13108-20

Az MSZ EN 13286-47:2022 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 47. rész: Vizsgálati módszer a kaliforniai teherbírási hányados (CBR-érték), a közvetlen teherbírási index és a lineáris duzzadás meghatározására szabvány azokra a keverékekre alkalmazható, amelyekben a legnagyobb szemnagyság legfeljebb 22,4 mm. Tartalmazza a próbatest függőleges duzzadásának meghatározását is a CBR-érték meghatározását megelőzően, ha a próbatest utókezelésének részeként vízbe merítést is előírnak. Az MSZ EN 13108-20:2016 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 20. rész: Típusvizsgálat az utakon, a repülőtereken és más közlekedési területeken használt aszfaltkeverékek teljesítményállandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP) során alkalmazott típusvizsgálati eljárásokat írja elő.

tovább


A visszaélés, a feltételezett vagy tényleges szabálysértés kockázatának bejelentése – MSZ ISO 37002

Az MSZ ISO 37002:2022 Visszaélés-bejelentési irányítási rendszerek. Irányelvek szabvány a szabálysértések bejelentésének ösztönzése és elősegítése, a visszaélést bejelentő személyek, valamint az egyéb részt vevő érdekelt felek támogatása és védelme, a szabálysértési bejelentések megfelelő módon és időben való kezelésének biztosítása, a szervezeti kultúra és irányítás fejlesztése, továbbá a szabálysértések kockázatainak csökkentése tárgykörökben tartalmaz útmutatást a szervezetek számára a bizalom, a pártatlanság és a védelem alapelvén működő visszaélés-bejelentési irányítási rendszer megteremtéséhez.

tovább


EURÓPAI MUNKAÉRTEKEZLETI MEGÁLLAPODÁSOK


Épületburkolatok felületi hőmérsékletének csökkentése – CWA 17890

A CWA 17890 Guide to the implementation of cool surfaces for buildings’ envelope to mitigate the Urban Heat Island effects (Útmutató az épületburkolatok „hűvös felületének” megvalósításához a városi hőszigethatás enyhítése érdekében) CEN munkaértekezleti megállapodás tartalmazza a városi hőszigethatást csökkentő ún. „hűvös anyagok”-kal kapcsolatos terminológiát, használatuk alapelveit, útmutatást ad az épületburkolatok hűvös felületének megvalósításához. A városi épületek/építmények tetőin való alkalmazásra összpontosít.

tovább


A városok történelmi területeinek megóvása – CWA 17727

A CWA 17727 City Resilience Development. Guide to combine disaster risk management and climate change adaptation. Historic areas (Városok ellenálló képességének fejlesztése. Útmutató a katasztrófakockázat-kezelés és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás összekapcsolásához. Történelmi területek) munkaértekezleti megállapodás meghatározza a városok és közösségek történelmi területeinek állapotmegóvási keretrendszerét, amely egyesíti a katasztrófakockázat-kezelési (DRM-) és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási (CCA-) tevékenységeket. A keretrendszer olyan történelmi területekre vonatkozik, amelyek természeti és az éghajlatváltozás okozta veszélyekkel néznek szembe.

tovább


A hidrogéntechnológia európai és nemzetközi szabványosítása – ISO/TC 197, CEN/CLC/JTC 6, CEN/TC 268

A hidrogéntechnológia szabványosításával az ISO/TC 197 Hidrogéntechnológia, a CEN/CLC/JTC 6 Hidrogén az energetikai rendszerekben és a CEN/TC 268 Kriogén tartályok és egyes hidrogéntechnológiai alkalmazások nemzetközi és európai szabványosító műszaki bizottságok foglalkoznak. Munkájukkal az EU, illetve a Nemzeti Hidrogén Stratégia céljainak megvalósítását is támogatják.

tovább


ÚJ TÁRSULT TAGOK AZ EURÓPAI SZABVÁNYÜGYI SZERVEZETEKBEN – UKRAJNA, MOLDOVA, GEORGIA

Az európai szabványügyi szervezetek (CEN és CENELEC) novemberi közgyűlésükön új társult tagok felvételéről döntöttek. A keleti partnerség megerősítéseként az ukrán (DSTU), a georgiai (GEOSTM) és a moldáv (ISM) nemzeti szabványügyi testületek társult tagokká váltak. Korábban mindhárom ország az úgynevezett „társ szabványosító szervezet” (Companion Standardisation Body) kategóriába tartozott. A társult tagság kapu a teljes tagság elnyeréséhez.

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS


MSZT tanúsítási szolgáltatás – az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. december 1-jei hatállyal módosította a tanúsított ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek dokumentumát (ÁSZF). Az antikorrupciós irányítási rendszer esetében a Megbízó által előzetesen átadandó dokumentumok köre (1. fejezet, 2/8 oldal) kiegészült a következőkkel: beszerzési szabályzat, pénzügyi szabályzat, bejelentési szabályzat, jogszabályjegyzék, összeférhetetlenségi szabályzat, kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályzat, kockázatelemzés módszertana, döntés- és hatásköri mátrix.

tovább


A tanúsításról közérthetően – a tanúsító kiválasztása

A tanúsító kiválasztásának néhány főbb szempontja az ár, az akkreditáció (a szakmai felkészültség igazolása), a hírnév (a tanúsítás marketingértéke), a referenciák (a gyakorlat és a munka minőségének igazolása, felmérhetősége), készség az integrált és az idegen nyelvű auditálásra (jobb idő- és költséghatékonyság, nemzetközi együttműködési lehetőség és elismertség).

tovább


Eredményes IQNET-audit az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testület 1998-ban nyerte el a 34 ország 35 rendszertanúsító partnerszervezetét felölelő IQNET-ben (The International Certification Network, Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata) a teljes jogú tagságot. Az MSZT működését az IQNET Szakmai Értékelés és Tagság Állandó Bizottsága (SCPM, The Standing Committee Peer Review and Membership) hároméves rendszerességgel értékeli. A 2022. november 22–24. között tartott audit eredményeként az auditcsoport megerősítette az MSZT proaktív működését, elismerte az MSZT elmúlt időszakban elért eredményeit, előremutató fejlesztéseit és javasolta teljes jogú IQNET-tagságának fenntartását.

tovább


Az MSZT által tanúsított szervezetek visszajelzései

Az MSZT Tanúsítási Titkársága tevékenységéről, auditorainak munkájáról folyamatosan gyűjti az általa tanúsított szervezetek észrevételeit azzal kapcsolatban, hogy mit tartanak az MSZT erősségének és milyen okok miatt ajánlanák az MSZT-t más cégnek is mint tanúsítót. A beérkezett észrevételek és javaslatok – értékelés és elemzés után – beépülnek a tanúsítási szolgáltatás napi rutinjába.

tovább


MSZT auditor-továbbképzés: ISO 14001 (KIR) – ISO 45001 (MEBIR) – ISO 50001 (EgIR)

2022. december 1-jén került sor a Magyar Szabványügyi Testület KIR-MEBIR-EgIR auditorainak online továbbképzésére. Az auditortalálkozó célja a követelményszabványok és az egyéb szabályozók előírásainak ismertetésén túl az elmúlt egy év akkreditációs és tanúsítási eredményeinek összefoglalása, az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, valamint az audittapasztalatok megbeszélése volt, továbbá tájékoztatás történt az MSZT eljárásainak, dokumentumainak változásairól és az IQNET arculatváltásához kapcsolódó tanúsítványokról és emblémákról.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a környezetvédelemmel kapcsolatban

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Elengedhetetlen annak naprakész ismerete, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépések szükségesek az előírt, elvárt követelmények teljesítése érdekében.

tovább


ESEMÉNYEK


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 novemberében az Online Szabványkönyvtárnak 43 új előfizetője volt, 135 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 1 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább


  Feliratkozás Vélemény