Az MSZT-weboldal regisztráció nélküli használatának feltételei

Használati feltételek

1.     Használati feltételek elfogadása

2.     Feltételek módosítása

3.     Titoktartási szabályzat

4.     Jogi nyilatkozatok

5.     Felelősségkorlátozás

6.     Harmadik fél általi tartalom/szoftver

7.     Szerzői jog

8.     Tulajdonjogok a weboldalon

9.      Szerzői joggal kapcsolatos jogsértési bejelentések

10.        Kártérítés és felmentés

11.       A weboldal lezárása

12.       Viták rendezése

13.        Részleges érvénytelenség

14.        Joglemondás feltételei

15.       Főcímek

Használati feltételek

Jelen weboldalt (“weboldal”) a Magyar Szabványügyi Testület [H-1082, Magyarország, Budapest, Horváth Mihály tér 1.] (“MSZT”) bocsátja rendelkezésére.


Az alábbi Használati feltételek szabályozzák a jelen weboldalhoz való hozzáférés és annak használatának feltételeit. Továbbá a jelen weboldal részét képező, illetve azon keresztül elérhető egyes tartalmakra, adatokra vagy információkra (a „Tartalom”), valamint a felhasználó által feltöltött, benyújtott és/vagy a weboldalon publikált egyes tartalmakra, adatokra, anyagokra vagy információkra (a „Felhasználói tartalmak”), illetve a jelen weboldalon keresztül történő tranzakciókra, egyéni feltételek és kondíciók vonatkozhatnak. Az ilyen jellegű egyéni feltételek a jelen Használati feltételek mellett vannak érvényben, illetve felülírhatják a jelen Használati feltételeket, azonban csak és kizárólag ott, illetve olyan mértékben, ahol és ahogy az kifejezetten részletezésre került.

1. Használati feltételek elfogadása

A jelen weboldal megnyitásával vagy használatával jogilag kötelező erejűnek fogadja el a Használati feltételeket, illetve minden az ebben foglalt, vagy hivatkozott feltételt és kondíciót, valamint bármely más olyan feltételt és kondíciót, amely a jelen weboldalon rögzítésre került. Amennyiben NEM fogadja el ezeket a feltételeket, NE lépjen be, illetve ne használja ezt a weboldalt.

2. Feltételek módosítása

A jelen Használati feltételeket az MSZT bármikor módosíthatja. Az ily módon módosított Használati feltételek, azok nyilvánosságra hozatalával lép hatályba. Ezen nyilvánosságra hozatalt követően a weboldalra való folytatólagos belépés vagy annak használata a változtatások elfogadásának minősül. Tanácsos bármely vonatkozó feltétel és kondíció rendszeres időközönkénti áttekintése.


Az MSZT fenntartja annak jogát, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül, akár a weboldal, akár a Tartalom szolgáltatását beszüntesse, illetve, hogy ezekkel kapcsolatban változtatásokat, frissítéseket hajtson végre. Az MSZT fenntartja azon jogát is, hogy saját belátása szerint, azonnali hatállyal, értesítés nélkül és bármely okból kifolyólag bármikor korlátozza, elutasítsa vagy megszüntesse bármely személy weboldal-hozzáférési jogát, illetve a weboldal bármely részéhez való hozzáférést.

3. Titoktartási szabályzat

A weboldalon keresztül vagy azzal összefüggésben összegyűjtött személyes adatok csak az MSZT Titoktartási szabályzatának megfelelően kerülnek felhasználásra, és a jelen Használati feltételek a jelen weboldalon publikálásra került Titoktartási szabályzata hatálya alá esnek.

4. Jogi nyilatkozatok

A WEBOLDALON ELÉRHETŐ MINDEN INFORMÁCIÓHOZ (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, SZÖVEGHEZ, KÉPHEZ, GRAFIKÁHOZ, LINKEKHEZ ÉS EGYÉB MÁS ANYAGOKHOZ) VALÓ HOZZÁFÉRÉST „AHOGY VANNAK”, ILLETVE „AMINT ELÉRHETŐEK” BIZTOSÍTJUK. AZ MSZT, PARTNEREI, LICENCET ADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI EZÚTON, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKIG, KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK BÁRMELY, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST VAGY GARANCIÁT, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN FORGALMAZHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, BÁRMELY JOG MEGSÉRTÉSÉTŐL VALÓ MENTESSÉGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, VAGY A WEBOLDAL MŰKÖDTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A FELELŐSSÉGET A TARTALMAKÉRT VAGY A FELHASZNÁLÓI TARTALMAKÉRT. Az MSZT, partnerei, licencet adói vagy beszállítói nem szavatolják vagy állítják, hogy (i) a jelen weboldal kielégíti az Ön igényeit, (ii) a jelen weboldal működése szünet nélküli, aktuális, biztonságos vagy hibamentes lesz, (iii) a weboldal használatából nyert eredmény (beleértve bármely a weboldalon fellelhető információt és anyagokat) helyes, teljes, pontos és megbízható lesz, illetve más módon kielégíti az Ön igényeit.

Ez egy nyilvános weboldal. Az Ön által a weboldalra feltett Felhasználói tartalom bizalmas kezelését Ön nem várhatja el. Ne jelentessen meg bizalmas információt!

Az MSZT, partnerei, licencet adói és beszállítói nem vállalnak felelősséget az Interneten, a hálózaton vagy a szerveren bekövetkező megszakításokért vagy megsemmisítésekért és nem garantálják, hogy a szolgáltatások, amelyek elérhetővé teszik a jelen weboldalt, illetve az MSZT által küldött elektronikus kommunikációk vírusmentesek vagy mentesek bármely más káros elemtől.


Bármely, a jelen weboldal használata során letöltött vagy más módon megszerzett anyag megszerzése a felhasználó döntése és felelőssége. Kizárólag a felhasználó felel minden, a számítógépes rendszert ért olyan károsodásért vagy adatvesztésért, amely ilyen anyagok letöltése okozott.

5. Felelősségkorlátozás

Az MSZT, PARTNEREI, LICENCET ADÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ, RENDKÍVÜLI, ESETLEGES VAGY BÁRMELY EGYÉB KÁRTÉRÍTÉSÉRT, AMELY A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL, VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, AZ AHHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY HOZZÁFÉRHETETLENSÉGÉBŐL, A TARTALOMBÓL VAGY FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL ERED, ILLETVE AZZAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ MSZT FIGYELMEZTETÉST KAPOTT ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE, KIVÉVE HA EZT CSAK ÉS KIZÁRÓLAG AZ MSZT-NEK KÖZVETLENÜL FELRÓHATÓ ROSSZHISZEMŰ MAGATARTÁSA VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁGA IDÉZTE ELŐ.


Amennyiben Ön olyan országban vagy államban él, amely nem teszi lehetővé az előbb említett kizárást, illetve felelősségkorlátozást, vagy a fenti 4. részben foglalt jogi nyilatkozatokat, az ilyen kizárások, illetve felelősségkorlátozások olyan mértékben vesztik hatályukat, amilyen mértékben ezek a kizárások és felelősségkorlátozások nem megengedettek. Ebben az esetben ezek a kizárások és felelősségkorlátozások a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kerülnek alkalmazásra.

6. Harmadik fél általi tartalom/szoftver

Az MSZT semmilyen módon sem vonható felelősségre egy harmadik fél által üzemeltetett, a jelen weboldalhoz hyperlink útján kapcsolt oldal tartalmáért, függetlenül attól, hogy azt a hyperlinket a jelen weboldal vagy a Felhasználói feltételekkel összhangban egy harmadik fél hozta létre. A weboldalon található kapcsolat, amely egy másik weboldalra vezet át, semmilyen formában sem jelenti a másik weboldal jóváhagyását és nem jelent a másik weboldal pontosságával, aktualitásával vagy megfelelőségével kapcsolatos ítéletet, illetve nem jelenti annak szavatosságát, valamit a másik weboldal tartalmáért az MSZT-t semmilyen módon nem terheli felelősség.


Bármely, a jelen weboldalról vagy azon keresztül elérhetővé vált szoftver szabadalmazott és a vonatkozó licencmegállapodás feltételeinek hatálya alá esik. Hacsak erről a releváns licencmegállapodás másképpen nem rendelkezik, a szoftver csak a végfelhasználók felhasználása céljából vált elérhetővé és a szoftver bármely további másolása, reprodukálása vagy újraelosztása kifejezetten tilos.


AZ ILYEN JELLEGŰ SZOFTVEREK VONATKOZÁSÁBAN BÁRMELY SZAVATOSSÁG CSAK AKKOR HATÁLYOS, HA AZ KIFEJEZETT MÓDON RÖGZÍTÉSRE KERÜLT A VONATKOZÓ LICENCMEGÁLLAPODÁSBAN. AZ MSZT EZÚTON KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMELY EGYÉB AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE BÁRMELY FORGALMAZHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT, BÁRMELY JOG MEGSÉRTÉSÉTŐL VALÓ MENTESSÉGÉRT VALÓ SZAVATOSSÁGOT A SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN.

7. Szerzői jog

Az MSZT, partnerei által nyújtott tartalomban található szerzői jog és minden egyéb tulajdonjog, a rendszert működtető és a weboldalon való publikálást lehetővé tévő szoftver, a weboldalon összegyűjtött adatok, a jelen weboldal sorrendje, egymásutánisága és elrendezése mind az MSZT, partnereinek vagy licencet adóinak tulajdona. Minden a Tartalomban fellelhető jog, hacsak nem kifejezetten átadott, fenntartott.


A MSZT név használata és regisztrációja a vállalatunk kizárólagos joga. Nem regisztrálhat, se nem használhat olyan vállalati nevet, törvényesen bejegyzett nevet, kereskedelmi nevet, domain-nevet vagy bármely más nevet, jelzést vagy leírást, amely a MSZT-t vagy más ahhoz hasonló nevet tartalmaz, vagy magában foglalja a MSZT név bármely részét.

8. Tulajdonjogok a weboldalon

A jelen weboldal természeténél fogva nyilvános és bármely feltöltött információ nyilvánosnak minősül. Ön ezúton elismeri, hogy bármely Felhasználói tartalom részét képező találmány az ilyen találmány vonatkozó szabadalmi törvények hatálya szerinti „nyilvánosságra hozatalát” jelenti.


Ezúton tudomásul veszi, hogy bármely, a weboldalon megjelenített és/vagy megvitatott Felhasználói tartalom az MSZT, partneri vagy harmadik fél szabadalmát, szerzői jogát, kereskedelmi védjegyét vagy más egyéb jogi védelem alatt álló szellemi termékét képezhetik. Amennyiben szándékában áll bármely ötlet, javaslat, indítvány, megoldás vagy más egyéb, a weboldalra feltöltött Felhasználói tartalom felhasználása, akkor Önt terheli a megfelelő szellemi termékek jogainak a felhasználást megelőző tisztázása.

9. Szerzői joggal kapcsolatos jogsértési bejelentések

Amennyiben tudomással bír arról vagy feltételezi, hogy a jelen weboldalon bármely anyag oly módon került felhasználásra, illetve másolásra, hogy az valamely módon szerzői jogsértést jelent, kérjük, hogy erről értesítse a lent megnevezett MSZT-képviselőt. A bejelentésnek a következő előírásoknak kell megfelelnie:


Az állítólagosan megsértett szerzői jog tulajdonosának fizikai vagy elektronikus aláírása, illetve annak a személynek a fizikai vagy elektronikus aláírása, aki felhatalmazással bír az állítólagosan megsértett jog tulajdonosának nevében;

  • Az állítás szerinti szerzői jogvédelem alatt álló munka azonosítása vagy amennyiben ugyanazon online oldalon több szerzői jogvédelmet élvező anyagról van szó egyetlen bejelentésben, akkor az oldalon található ilyen anyagok listája;
  • A törlendő vagy az ahhoz való hozzáférést megszüntetendő állítólagos szabálysértő anyag, illetve szabálytalan tevékenység tárgyát képező anyag azonosítása és olyan észszerűen elégséges információ benyújtása, amely lehetővé teszi az anyag beazonosítását;
  • A bejelentő eléréséhez észszerűen szükséges információk, mint például cím, telefonszám, illetve amennyiben elérhető, akkor e-mail-cím, amelyen kapcsolatba léphetünk a bejelentővel;
  • Bejelentői nyilatkozat miszerint a bejelentő jóhiszeműen vélelmezi, hogy a panasz tárgyát képező anyag a szerzői jog tulajdonosa, annak ügynöke hozzájárulása nélkül, illetve a törvényi felhatalmazás nélkül került felhasználásra.
  • Bejelentői nyilatkozat, miszerint a bejelentésben tett információ pontos és a hamis eskü alatt vallott nyilatkozatért járó büntetés tudatában tett, hogy a bejelentő az állítólagosan megsértett szerzői jog tulajdonosa, vagy egy állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának meghatalmazott képviselője.


Az állítólagos szerzői jogok sérelmére elkövetett törvénytelenségek bejelentésére kijelölt képviselők a következők:


Postai úton: Magyar Szabványügyi Testület, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1., Ügyvezetői Titkárság
 

10. Kártérítés és felmentés

Ön ezúton beleegyezik, hogy nem támaszt követelést és nem hárítja a felelősséget az MSZT-re, partnereire, beszállítóira, illetve azok hivatalnokaira, igazgatóira, munkavállalóira, jogi képviselőikre, ügynökeikre, jogutódaikra és megbízottjaikra bármely kár, felelősség, költség és kiadás (beleértve az észszerű ügyvédi költséget, szakmai költséget és perköltséget) tekintetében, amelyek bármely adat, anyag vagy bármely egyéb Ön által létrehozott és az MSZT által, továbbá az Ön jóváhagyásával a weboldalra feltöltött Felhasználói tartalom publikálásával, tartalmával, illetve továbbításával kapcsolatban, valamint a Használati feltételek az Ön által történt megszegéséből fakadnak és merülnek fel. Amennyiben az Ön által elhelyezett bármely üzenet vagy más egyéb Felhasználói tartalom bármilyen panaszt vagy jogi lépést eredményez, az MSZT fenntartja magának annak jogát, hogy nyilvánosságra hozza személyazonosságát és bármely egyéb információt, amellyel az MSZT Önről rendelkezik.


Amennyiben egy vagy több Felhasználóval vitába keveredik, abban az esetben Ön mentesíti az MSZT-t, partnereit, beszállítóit, illetve azok hivatalnokait, igazgatóit, munkavállalóit, részvényeseit, jogi képviselőiket, ügynökeiket, jogutódjaikat és megbízottjaikat bármely követelés, kártérítési igény és (tényleges és következményes) mindenfajta, ismert vagy nem ismert kártérítés alól, amelyek a fenti vitákból, illetve azokkal összefüggésben keletkeztek.

11. A weboldal lezárása

Jogunkban áll a weboldalt, illetve annak bármely részét, bármely okból kifolyólag, előzetes értesítés vagy hozzájárulás nélkül lezárni. Bármely a weboldalra eljuttatott Tartalom és/vagy Felhasználói tartalom elvesztéséért vagy letörléséért semmilyen felelősséget, illetve kártérítési kötelezettséget nem vállalunk.

12. Viták rendezése

A jelen Használati feltételek a magyar állam törvényeinek megfelelően kerültek meghatározásra és ezen törvények az irányadóak. Ön hozzájárulását adja a budapesti bíróság nem kizárólagos illetékességéhez a weboldal használatából, illetve a jelen Használati feltételekből, azokkal összefüggésben, illetve azokkal kapcsolatban kialakuló viták, követelések vagy bármely más kereset rendezése érdekében, beleértve a jelen Használati feltételek meglétével és érvényességével kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, feltéve, hogy hozzájárul ahhoz, hogy kizárólag budapesti bíróságokhoz fordul bármilyen ilyen jellegű jogvita, igény vagy kereset esetén.

13. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, akkor az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan feltételek helyét olyan érvényes és végrehajtható rendelkezések veszik át, amelyek a legközelebb állnak az eredeti rendelkezés szándékához és a megmaradó rendelkezések érvényesítésre kerülnek.

14. Joglemondás feltételei

Amennyiben az MSZT jelen Használati feltételek bármilyen rendelkezését nem érvényesíti vagy elmulasztja érvényesíteni, ez nem jelenti azt, hogy MSZT lemondott volna a jelen Használati feltételekből eredő bármely jogáról bármely személy múlt- vagy jövőbeli cselekményei vonatkozásában. Sem bármilyen összeg átvétele az MSZT által, sem pedig bárkinek a feltételezése MSZT valamilyen cselekménye alapján nem értelmezendő úgy, hogy az a jelen Használati feltételek bármilyen rendelkezésével kapcsolatos joglemondás lenne. Kizárólag egy kifejezett, írásbeli és az MSZT hivatalos képviselője által aláírt joglemondó nyilatkozat rendelkezhet bármilyen joghatással.

15. Főcímek

A Használati feltételek egyes részeinek főcímei csupán a könnyebbség kedvéért kerültek beillesztésre és nem képezik a Használati feltételek részét, valamint semmilyen módon nem befolyásolják a Használati feltételek jelentését vagy értelmezését.