Feliratkozás Vélemény

2022. május

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

A nemzeti szabványállomány változásai

2022. május 1-jén 167 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 2 db MSZ, 74 db MSZ EN, 37 db MSZ EN ISO, 1 db MSZ CEN ISO/TS, 1 db MSZ CEN/CLC/ETSI/TR, 2 db MSZ CEN/TR, 3 db MSZ CEN/TS, 4 db MSZ CLC/TR, 9 db MSZ CLC/TS, 1 db MSZ CWA, 32 db MSZ EN IEC és 1 db MSZ HD.

tovább

2022. május 1-jén összesen 104 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 98 db új magyar nemzeti szabvány közzététel miatt került visszavonásra és 6 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. május 1-jén 7 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Májusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2022. május 1-jén 11 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2022. május 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabványok tervezett visszavonása

A Magyar Szabványügyi Testületnek szándékában áll az MSZ 6771-13:1987 Faanyagvédelem. A védőszer fakorróziós hatásának vizsgálata, az MSZ 17300-2:1988 Fenyő fűrészáru. Általános előírások, az MSZ 20307:1986 Idompréselt, rétegelt falemezek, MSZ 13340:1986 Talpfafélék telítése, MSZ 4781-2:1987 Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. Kis csúcshúzású, feszített vasbeton oszlopok, MSZ 4781-3:1987 Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. Nagy csúcshúzású, feszített vasbeton oszlopok, MSZ 18290-4:1982 Építési kőanyagok felületi tulajdonságainak vizsgálata. Mikrokeménység mérése Vickers szerint, MSZ 4715-4:1987 A megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok roncsolásos vizsgálata, MSZ 537:1997 SZIKETHERM hő-, hangszigetelő és tűzvédelmi bevonat szabványok visszavonása.

tovább


Európai szabványok bevezetése korábbi kiadású nemzeti szabványokkal

A CEN és az ISO, illetve a CENELEC és az IEC közötti együttműködés keretében az európai szabványügyi szervezetek változtatás nélkül nemzetközi szabványokat is átvesznek európai szabványokként. Ha az ilyen nemzetközi szabvány már magyar nemzeti szabvány, akkor ez a nemzeti szabvány megfelel az európai szabvány bevezetésének is.

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítással kapcsolatos közlemények

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Földkeverékek és táptalajok vízben oldható összes sótartalmának meghatározása – MSZ 18010:2022

Az MSZ 18010:2022 Tőzegek, tőzegkészítmények, programozott feltáródású műtrágyát tartalmazó földkeverékek és táptalajok vizsgálata. A vízben oldható összes sótartalom meghatározása szabvány a tőzegek, a tőzegkészítmények, a programozott feltáródású műtrágyát tartalmazó készítmények, valamint a mesterséges termesztőközegek (komposztok, virágföldek, gilisztahumuszok stb.) vízben oldható összes sótartalmának meghatározási módszerét írja le.

tovább


Biológiai úton lebomló poliolefinanyagok követelményei és vizsgálata – MSZ 29017:2022

Az MSZ 29017:2022 Műanyagok. A poliolefinek biológiai lebomlása szabadtéri, földfelszíni környezetben. Előírás szabvány a talajban való biológiai lebonthatóság több lépésből álló vizsgálati módszerét és a vonatkozó követelményeket is tartalmazza. A biológiai úton lebontható adalékanyagot és/vagy komponenst (adalékként töltőanyag, színezőanyag vagy bármely más, a poliolefinanyag funkcionalitását segítő adalékanyag) is tartalmazó poliolefinfóliákra és merev polimerekre alkalmazható.

tovább


Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés – MSZ EN ISO 14040:2022 és MSZ EN ISO 14044:2022 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN ISO 14040:2022 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és keretrendszer (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT az életciklus-értékelés (LCA) alapelveinek és keretrendszerének, az MSZ EN ISO 14044:2022 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és irányelvek (ISO 14044:2006 + Amd 1:2017 + Amd 2:2020) EGYESÍTETT VÁLTOZAT pedig az életciklus-értékelés (LCA) követelményeinek és irányelveinek részletes leírását tartalmazza.

tovább


Fizikai-kémiai analitikai módszerek validálása – az MSZ CEN/TS 16800:2022 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ CEN/TS 16800:2022 Útmutató a fizikai-kémiai analitikai módszerek validálásához szabvány célja egységes európai módszer kialakítása a vegyi anyagok figyelemmel kísérésére alkalmas kémiai módszerek validálásához a mátrixok széles skáláján belül, ami kiterjed a vizek (ivóvíz, felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz, tengervíz), valamint a szilárd környezeti mátrixok (talaj, iszap, folyékony és szilárd hulladék, üledék és bióta) elemzésére.

tovább


Előregyártott beton falelemek követelményei – az MSZ EN 14992:2007+A1:2013 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN 14992:2007+A1:2013 Előregyártott betontermékek. Falelemek szabvány megadja az előregyártott beton falelemek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelményeket. A harmonizált szabvány szerinti megfelelőségértékelés a forgalomba kerülő kész, előregyártott falelemekre vonatkozik és kiterjed a gyártóüzemben végzett valamennyi gyártási folyamatra is. Tervezési szempontból az Eurocode-szabványokon alapul, de tárgyalja azt az esetet is, amikor a mechanikai szilárdságra vonatkozóan az Eurocode EN-szabványoktól eltérő tervezési módszert alkalmaznak.

tovább


Nyomástartó berendezések anyagai – az MSZ EN 13445-2:2021 magyar nyelven

A nyomástartó berendezések új rendszer szerint „karbantartott” szabványai közül elsőként az MSZ EN 13445-2:2021 Nem fűtött nyomástartó edények. 2. rész: Anyagok szabvány magyar nyelvű változata jelent meg. A szabványok „karbantartásának” egyszerűsítését a szabványok tartamának 20 év alatt elért viszonylagos állandósulása és a változások könnyebb követhetősége iránti igény indokolta. Ezt hivatott segíteni a CEN/TC 54 Nem fűtött nyomástartó edények európai szabványosító műszaki bizottság által létrehozott szabvány Karbantartó ügyfélszolgálat.

tovább


Hegesztési helyzetek – az MSZ EN ISO 6947:2020 magyar nyelven

Megjelent az MSZ EN ISO 6947:2020 Hegesztés és rokon eljárások. Hegesztési helyzetek (ISO 6947:2019) szabvány magyar nyelvű változata. A hegesztési helyzet a hegesztett termékek minőségét befolyásoló lényeges paraméter, ezért fontos a szabvány szerinti egységes értelmezése, megnevezése és jelölése a hegesztők minősítése során vagy a hegesztési folyamat-előírásokban.

tovább


Villamos szerkezetek megjelölése – az MSZ EN IEC 61293:2020 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN IEC 61293:2020 Villamos szerkezetek megjelölése az energiaellátás névleges adataival. Biztonsági követelmények (IEC 61293:2019) szabvány a villamos szerkezetek névleges adatokkal és más jellemzőkkel való megjelölésének azon minimális követelményeit és általános szabályait írja elő, amelyek a villamos szerkezeteknek bármely villamos energiaellátással kapcsolatos megfelelő és biztonságos kiválasztását, valamint létesítését teszik lehetővé.

tovább


Elektromágneses összeférhetőség (EMC), vizsgálat és mérés – az MSZ EN IEC 61000-4-3:2021 és az MSZ EN 61000-4-17:2022 magyar nyelven

A magyar nyelven megjelent MSZ EN IEC 61000-4-3:2021 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2020) a villamos és elektronikus berendezések sugárzott elektromágneses energiával szembeni zavartűrésére vonatkozik, az MSZ EN 61000-4-17:2022 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-17. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A bemeneti kapu egyenáramú táplálásának hullámosságával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-17:1999 + AMD1:2001 + AMD2:2008) EGYESÍTETT VÁLTOZAT pedig a villamos és elektronikus berendezések bemeneti kapuját tápláló egyenáram hullámosságával szembeni zavartűrési vizsgálatokat adja meg.

tovább


Termésnövelő anyagok – CEN műszaki specifikációk (CEN/TS)

2022 júliusában lép érvénybe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1009 rendelete az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályokról (FPR – Fertilising Products Regulation). A jogszabály visszavonja a 2003/2003/EK rendeletet, új minőségi, biztonsági, anyagcímkézési követelményeket ad meg, alkalmazási területe kiterjed az organikus termésnövelő anyagokra, szerves ásványi trágyákra, táptalajokra, biostimulátorokra és egyéb termékekre. Harmonizálja a szerves hulladékokból és melléktermékeikből származó anyagokra/termékekre vonatkozó európai uniós szabályokat, valamint szabályozza a másodlagos nyersanyag tápanyag-visszanyerési módját. Az EU termésnövelő anyagokkal kapcsolatos körforgásos gazdasági célitűzései támogatására a CEN három szabványosító műszaki bizottsága, illetve ezek 15 munkacsoportja 82 új európai műszaki specifikációt (CEN/TS) dolgozott ki.

tovább


A fenntartható fejlődést támogató európai szabványok jegyzéke

Az európai szabványügyi szervezetek közzétették annak a 4783 db európai szabványnak a jegyzékét, amelyek kapcsolódnak a fenntartható fejlődés ENSZ által meghatározott és közzétett 17 céljához. A szabványjegyzékből kikereshető a célokhoz rendelt/kidolgozott európai szabványok köre. A jegyzéket egyrészt a célok és a szabványok népszerűsítése, másrészt a jövőbeli szabványosítás céljai/témakörei/prioritásai meghatározásának megalapozása érdekében hozták létre.

tovább


A munkahelyi mentális egészségvédelem új korszaka – ISO 45003

Az ISO 45003 Occupational health and safety management. Psychological health and safety at work. Guidelines for managing psychosocial risks (A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Pszichológiai/lelki egészség és biztonság a munkahelyen. Útmutató a pszichoszociális kockázatok kezelésére) szabvány az ISO munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal (OH&S) foglalkozó szabványsorozatának legújabb része. A munkaszervezésből, a társadalmi tényezőkből, a környezetből, a berendezésekből és a veszélyes feladatokból adódó pszichoszociális veszélyeket tartalmazza, és egy sor olyan ellenőrzési intézkedést határoz meg, amelyekkel ezek a veszélyek kiküszöbölhetők vagy a kapcsolódó kockázatok minimalizálhatók. Útmutató a dolgozók mentális egészségének nyomon követéséhez és a biztonságos, nyugodt munkavégzés megtervezéséhez.

tovább


Kiberbiztonsági szabványosítási konferencia – 2022. március 15.

A konferencia négy panelbeszélgetésének tárgyát annak megvitatása képezte, hogy miként lehet támogatni a hálózat- és információbiztonságról szóló irányelv, a digitális személyazonossági tárcákra vonatkozó európai digitális személyazonossági igazolvány (EUid) rendelet, a mesterséges intelligenciáról szóló törvény és az adatvédelmi jogszabályi keret felülvizsgálatát. A konferenciához kapcsolódva az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége két új jelentést adott ki a kiberbiztonsági politikát támogató szabványosításról és az 5G kiberbiztonságról.

tovább


Biodiverzitás védelmének világnapja – május 22.

A biodiverzitás védelmének világnapja alapját Edward Osborne Wilson amerikai entomológus és természetvédelmi szakember teremtette meg 1997-ben, amikor több tucat botanikus és zoológus részvételével a New York állambeli Walden-tó környékén megnyitotta az első biodiverzitás napot. A világnap az élővilág sokféleségére, illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik felhívni a nyilvánosság figyelmét. Az ENSZ 1992-ben ezen a napon fogadta el a Biológiai Sokféleség Egyezmény végleges szövegét. 2015 óta ezen a napon tartják a magyar természet napját is. A biodiverzitás védelmét támogatja a 2020-ban megalakult ISO/TC 331 Biodiverzitás nemzetközi szabványosító műszaki bizottság is. A Föld erőforrásainak folyamatos és egyre intenzívebb kihasználása az elmúlt 115 év során mintegy 400 gerinces faj kihalásához vezetett. Évente 50 állatfaj kerül a kihalás szélére, ezek kb. 25%-a emlős, 40%-a kétéltű.

tovább


A 4iG Nyrt. IT-vagyongazdálkodás-irányítási rendszerének sikeres tanúsítása – az MSZT új tanúsítási szolgáltatása

A 4iG Nyrt. IT-vagyongazdálkodás-irányítási rendszerének ISO/IEC 19770-1:2017 szerinti, MSZT által végzett tanúsítása sikeresen zárult le 2022 márciusában. Az irányítási rendszer alkalmazási területe: hardver-, szoftvereszköz-gazdálkodás; licencgazdálkodás, amely támogatja az informatikai eszközök és megoldások kereskedelmét, a szerviztevékenységet, a rendszerintegrációt, az IT-üzemeltetést, a szoftverfejlesztést, a tanácsadást, a fővállalkozói tevékenységet és a projektmenedzsmentet. Ez volt az MSZT által végzett első IT-vagyongazdálkodás-irányítási rendszertanúsítás az ISO/IEC 19770-1:2017 szerint, ami az MSZT új tanúsítási szolgáltatása.

tovább


Az EU-FIRE Kft. – az MSZT új ügyfele – orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítása

Az EU-FIRE Kft. az MSZ EN ISO 13485:2016 modellszabvány alapján kiépített irányítási rendszere tanúsítására a Magyar Szabványügyi Testületet kérte fel. A tanúsítási eljárás sikeresen zárult le 2022 márciusában. Az orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszerének tanúsított alkalmazási területe: forgácsolt és fröccsöntött orvosi eszközök bérgyártása, MDR I. osztályú nem steril, nem mérőfunkciós, nem újrafelhasználható orvosi eszközök fejlesztése, gyártása és értékesítése.

tovább


MIR-VIR-MEES auditorok továbbképzése – Magyar Szabványügyi Testület, 2022. április 26.

Az MSZT MIR-VIR-MEES auditorok online továbbképzésének témakörei: NAS felhőalapú szolgáltatás használata az MSZT Tanúsítási Titkárságon; az ISO 9001 Auditing Practices Group 2021-ben módosult dokumentumának ismertetése; MSZ EN ISO 13485:2016/A11:2022 Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények ismertetése; a konfiguráció, a változáskezelés és a külső/beszállító folyamatok a VIR-ben; napelemrendszerek jogi környezete és működtetési tapasztalatai; minőségügyi szempontok minőségjellemzőinek alkalmazása az MSZ EN 15224 szabvány alapján; valamint a klinikai auditra vonatkozó követelmények gyakorlati megvalósítása.

tovább


Az MSZT Tanúsítási Titkárság akkreditációjának fenntartása az MSZ ISO/TS 22163:2017 szabvány szerinti tanúsításra

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 2022. március 10-én döntött az MSZT akkreditált státuszának fenntartásáról a vasúti alkalmazások minőségirányítási rendszerének tanúsítása (MSZ ISO/TS 22163:2017) területén.

tovább


Az MSZT képzései/szakmai fórumai

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2022 áprilisában az Online Szabványkönyvtárnak 33 új előfizetője volt, 107 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 5 előfizetésre került sor.


  Feliratkozás Vélemény