Feliratkozás Vélemény

2023. május

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

 

Szabványok megjelenése

2023. május 1-jén 152 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 66 db MSZ EN, 59 db MSZ EN ISO, 17 db MSZ EN IEC, 1 db MSZ CEN/CLC/TR, 2 db MSZ CEN/TR, 3 db MSZ EN ISO/IEC, 3 db MSZ ISO és 1 db MSZ ISO/TR.

tovább

2023. május 1-jén összesen 116 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 103 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 13 db helyettesítés nélkül.

tovább


Májusban megjelent magyar nyelvű szabványok

2023. május 1-jén 10 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Szabványok szövegének változása

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. május 1-jén 9 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabványok programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. május 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK


Falazatok/falazati elemek hőtechnikai értékeinek meghatározása – MSZ EN 1745

Az MSZ EN 1745:2020 Falazatok és falazati termékek. A hőtechnikai tulajdonságok meghatározásának módszerei szabvány a tömör, az üreges, valamint az összetett falazóelemek száraz állapotban mért és tervezett hőtechnikai jellemzői (hővezetési ellenállása) meghatározásának módszerét írja le.

tovább


Betonvizsgálat Schmidt-kalapáccsal – MSZ EN 12504-2

Az MSZ EN 12504-2:2021 A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása szabvány a megszilárdult betonfelület, valamint a felszínhez közeli réteg visszapattanási értékének és ezzel a beton állapotának, továbbá becsült nyomószilárdságának rugós acélkalapáccsal (Schmidt-kalapács) való vizsgálatát írja le. A módszerrel elkülöníthetők a gyenge minőségű, illetve a leromlott állapotú mezők vagy területek.

tovább


Közösségi mosdósorok jellemzői és vizsgálata – MSZ EN 14296:2015+A1

Az MSZ EN 14296:2015+A1:2019 Egészségügyi berendezések. Közösségi mosdósorok szabvány meghatározza a közösségi mosdósorok tisztíthatósága, terhelési ellenállása és tartóssága jellemzőit és vizsgálatuk módját. Tartalmazza a termék jellemzőire vonatkozó fontos előírást, mely szerint a gyártónak a termékhez szerelési, használati és karbantartási utasításokat kell mellékelnie. Ezenfelül megadja a termékek megjelölésének módját, továbbá leírja az üzemi gyártásellenőrzés és a termékértékelés módját is.

tovább


Ivóvízmintavétel-útmutató – MSZ ISO 5667-5

Az MSZ ISO 5667-5:2023 Vízminőség. Mintavétel. 5. rész: Útmutató az ivóvíz mintavételéhez vízkezelő művekből és elosztóhálózatokból szabvány szerinti eljárás a települési vagy hasonló elosztóhálózatokból (beleértve az egyedi hálózatokat is) nyert víz, valamint az előkezelés és/vagy a minőség-ellenőrzés által ivásra vagy ivóvízminőséget igénylő technológiai célra alkalmas víz esetében alkalmazható.

tovább


Közúti villamos járművek töltése – MSZ EN IEC 61851-1; MSZ EN ISO 17409

Az MSZ EN IEC 61851-1:2020 Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61851-1:2017) szabvány a közúti villamos járművek töltésére szolgáló, legfeljebb 1000 V váltakozó áramú vagy legfeljebb 1500 V egyenáramú, névleges tápfeszültségű, és legfeljebb 1000 V váltakozó áramú vagy 1500 V névleges kimeneti egyenfeszültségű, villamos járművet tápláló berendezésekre vonatkozik. Tartalmazza a villamos járművet tápláló berendezés jellemzőit és működési feltételeit, a villamos járművet tápláló berendezés és a villamos jármű közötti kapcsolat specifikációját, valamint a villamos járművet tápláló berendezés villamos biztonsági követelményeit. Az MSZ EN ISO 17409:2020 Villamos meghajtású közúti járművek. Vezetékes energiaátvitel. Biztonsági követelmények (ISO 17409:2020) szabvány meghatározza a villamos hajtású közúti járművek külső villamos áramkörökhöz való vezetőképes csatlakoztatására vonatkozó villamos biztonsági követelményeket, valamint tartalmazza az MSZ EN IEC 61851-1-ben meghatározott 2., 3. és 4. töltési módra és a fordított irányú energiaátvitelre vonatkozó követelményeket.

tovább


Környezeti feltételek osztályozása – MSZ EN IEC 60721-2-4; MSZ EN IEC 60721-3-0

Az MSZ EN IEC 60721-2-4:2018 A környezeti feltételek osztályozása. 2-4. rész: Természeti környezeti feltételek. Napsugárzás és hőmérséklet (IEC 60721-2-4:2018) szabvány az 5000 m feletti magasságban fekvő területek kivételével a Föld felszínének napsugárzás-terhelés szerinti felosztását mutatja be. Lehetőséget ad a termékeket a szállítás, a raktározás és a felhasználás során érő napsugárzás-terhelés meghatározásához. Az MSZ EN IEC 60721-3-0:2020 A környezeti feltételek osztályozása. 3-0. rész: A környezeti jellemzők csoportjainak és azok szigorúságának osztályozása. Bevezetés (IEC 60721-3-0:2020) szabvány az MSZ EN IEC 60721-3 szabványsorozat részeinek alkalmazásához nyújt útmutatást.

tovább


Nemzeti könyvtárak minőségirányítási rendszere – MSZ ISO/TR 28118; MSZ ISO 21248

Az MSZ ISO/TR 28118:2023 Információ és dokumentáció. Nemzeti könyvtárak teljesítménymutatói szabvány az MSZ ISO 11620 szabványban általánosságban megfogalmazott teljesítménymutatókat szűkíti le a nemzeti könyvtárak területére. Az MSZ ISO 11620-ból átemelt és a nemzeti könyvtárak feladataira optimalizált teljesítménymutatók mellett újakat is bevezet, szabványosított fogalomtárral és meghatározásokkal. Az MSZ ISO 21248:2023 Információ és dokumentáció. Nemzeti könyvtárak minőségértékelése szabvány az MSZ ISO 11620, az MSZ ISO 16439, illetve az MSZ ISO/TR 28118 nemzeti könyvtárakra szűkített szintéziseként meghatározza a nemzeti könyvtárak minőségértékelésének szakkifejezéseit és módszereit (teljesítménymérés és hatásvizsgálat).

tovább


EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok


Kvantumtechnológiák szabványosítása – európai szabványosítási ütemterv és jelentés a kvantumtechnológiák felhasználásáról

A CEN és a CENELEC kvantumtechnológiákkal foglalkozó, erre a célra 2020-ban létrehozott fókuszcsoportja (FGQT) által kidolgozott szabványosítási ütemterv és a jelentés a kvantumtechnológiák felhasználási eseteiről átfogó képet ad a kvantum-számítástechnika, a kvantumkommunikáció és a kvantummetrológia európai szabványosítási igényeiről. A Német Szabványügyi Intézet (DIN) által irányított FGQT munkája alapján a CEN és a CENELEC úgy döntött, hogy megalakítja a JTC 22 Kvantumtechnológiák közös európai szabványosító műszaki bizottságot. A közös műszaki bizottság március 9-én Berlinben tartotta alakuló ülését. A műszaki bizottság munkájában – az MSZT ajánlásával – magyar szakértő is részt vehet.

tovább


A munka világának új irányai – ISO 30201; ISO 30414; ISO 23326

Az otthoni munkavégzés a legtöbb munkavállaló számára pozitív és örömteli. Kedvezően fogadják, hogy az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján értékelik őket, nem pedig az irodában személyesen eltöltött órák alapján.” (Jim Lewis, az ISO/TC 260 Emberierőforrás-menedzsment szabványosító műszaki bizottság elnöke). A kidolgozás alatt lévő ISO 30201 Human Resource Management System. Requirements (Emberierőforrásmenedzsment-rendszer. Követelmények) a munkavállalók hatékony megtartásának, fejlesztésének és a munkahely iránti elkötelezettség növelésének lehetőségeit mutatja be. Az ISO 30414 Human resource management. Guidelines for internal and external human capital reporting (Emberierőforrás-menedzsment. Útmutató a belső és külső emberitőke-jelentéshez) felsorolja az emberi erőforrás értékének mérésére alkalmas mutatókat (58 db, pl. lojalitás, etika, sokszínűség, vezetői képesség, kultúra, egészség, biztonság, jóllét stb.). Az ISO 23326 Human resource management. Employee engagement. Guidelines (Emberierőforrás-menedzsment. Munkavállalói elkötelezettség. Útmutató) az elkötelezettség, valamint a kölcsönösen előnyös, meghatározott célokat kitűző és értékteremtő munkakörnyezet kialakításának módjára ad útmutatást.

tovább


A stratégiai elemzés eszközei és módszerei – ISO 56006

Az ISO 56006:2021 Innovation management. Tools and methods for strategic intelligence management. Guidance (Innovációmenedzsment. Eszközök és módszerek a stratégiaielemzés-menedzsmenthez. Útmutató) nemzetközi szabvány leírja az információ lehető legjobb felhasználásának folyamatait, az információ gyűjtésétől kezdve annak végfelhasználásáig. Az adatok, valamint az egyéb információk megfelelő kezelése, értékelése és feldolgozása jelentősen hozzájárul a szociális, technológiai, piaci, szabályozási, környezeti változások hatásának sikeres kezeléséhez.

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS


A NÉMOTRANS Kft. – az MSZT új ügyfele – minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítása

A NÉMOTRANS Szállítmányozási és Fuvarozási Kft. a tevékenységét az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben végzi. Az MSZT ezt – a sikeres auditot követően – nemzeti (MSZT-) és nemzetközi (IQNET-) tanúsítványok kiadásával ismerte el. Az irányítási rendszer alkalmazási területe: nemzetközi és belföldi közúti árufuvarozás, szállítmányozás.

tovább


MIR-VIR-MEES MSZT-auditorok találkozója, továbbképzése

Az auditortalálkozón sor került az elmúlt egy év akkreditációs és tanúsítási eredményeinek összefoglalására. Tájékoztatások hangzottak el az MSZT eljárásainak, dokumentumainak változásairól, az ISO/IEC 17060 és az új ISO 22163 szabványokról, valamint a Tanúsítási Titkárság NAS felhőalapú szolgáltatás használatáról. A konzultáció témái a következők voltak: a vasúti minőségirányítási rendszerek (az új ISO 22163 szabvány); minőségirányítási rendszerek a faipari feldolgozásban; a GDPR érvényesítése napjainkban az egészségügyi szolgáltatók esetében; betegbiztonság, műszerbiztonság; az egészségügyi szolgáltatók egyes szervezeti egységéhez, illetve területéhez kapcsolódó felülvizsgálati kritériumok egységes értelmezése.

tovább


Tanúsításról közérthetően – 7. rész: alkalmazási terület

Az alkalmazási terület meghatározása az irányítási rendszerek kiépítésének és tanúsításának a kezdő lépése, alapköve. A szervezet tevékenységének, működésének rövid összefoglaló leírása, a tanúsítással lefedett, megfelelőségértékelési tárgykörök vagy jellemzők.

tovább


A hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos néhány kiemelten fontos jogszabály

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek, jogszabályoknak. A környezetvédelem területén 2023 áprilisában is sor került számos változásra.

tovább


OKTATÁS/KÉPZÉS

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


Információbiztonság-irányítási rendszerek – az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány újabb kiadásának ismertetése

Az MSZ ISO/IEC 27001 Információbiztonság, kiberbiztonság és a magánélet védelme. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények szabvány új kiadásának 2023. június 1-jei magyar nyelvű megjelenéséhez kötődően a Magyar Szabványügyi Testület 2023. június 13-án szinten tartó képzést szervez. A képzés célja az információbiztonság-irányítási rendszerek kialakításában, működtetésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és auditálásában részt vevők felkészítése a szabvány új kiadásának alkalmazására, különös tekintettel a változásokra.

tovább


Egyenlő esélyű hozzáférés – MSZT szakmai fórum, 2023. március 21.

Az MSZT 2023. március 21-én „Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet” címmel szakmai fórumot szervezett, a következő szabványokhoz kapcsolódóan: MSZ EN 17161:2019; MSZ EN 17210:2021; MSZ CEN/TR 17621:2023; MSZ CEN/TR 17622:2023. A szakmai fórumon az akadálymentes környezet megteremtésének mérföldköveit és a jövő feladatait Dr. Lovászy László Gábor PhD, ENSZ fogyatékosságügyi szakértő foglalta össze, aki 2013–2021 között a Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) tagja volt és jelenleg a Miniszterelnökség miniszteri főtanácsadója, majd a mozgáskorlátozottak, illetve a vakok és gyengénlátók érdekvédelmi szervezeteinek (MEOSZ, MVGYOSZ) képviselői adtak tájékoztatást a területhez kapcsolódó jogi környezetről, valamint építésügyi/mérnöki szakmai szervezetek (ÉMI, REKORE, TMKE) képviselői ismertették az MSZ EN 17210:2021 saját szakterületükhöz kapcsolódó egy-egy aspektusát.

tovább


EGYÉB HÍREK


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testület új tagjai: a BRANDPLAN Tűzvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. és a Witerv Tervező és Szolgáltató Kft. Az új tagok az MSZT/MB 110, az MSZT/MCS 207, az MSZT/MCS 306 és az MSZT/MB 914 szabványosító műszaki bizottságok munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2023 áprilisában az Online Szabványkönyvtárnak 27 új előfizetője volt, 119 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 3 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább

A Magyar Szabványügyi Testület Szabványosítási Titkársága munkatársat keres lektor munkakörbe.

tovább

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága munkatársat keres tanúsítási menedzser munkakörbe.

tovább


  Feliratkozás Vélemény