Feliratkozás Vélemény

2023. augusztus

Hírlevél

► Szabványosítás • Tanúsítás • Szabványinformáció • Szakmai rendezvények ◄
• Webáruház • Online szolgáltatások • Szabványbolt •

NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

 

Szabványok megjelenése

2023. augusztus 1-jén 119 db új nemzeti szabvány jelent meg, amelyek megoszlása a következő: 70 db MSZ EN, 40 db MSZ EN ISO, 3 db MSZ EN IEC, 2 db MSZ EN ISO/ASTM, 2 db MSZ CEN/TR, 1 db MSZ IEC/TS és 1 db MSZ CWA.

tovább

Szabványok visszavonása

2023. augusztus 1-jén összesen 83 db nemzeti szabvány visszavonására került sor.
Ebből 75 db új magyar nemzeti szabvány közzététele miatt került visszavonásra és 8 db helyettesítés nélkül.

tovább


Szabványok szövegének változása (helyesbítés, módosítás)

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. augusztus 1-jén 3 db nemzeti szabvány helyesbítését tette közzé.

tovább


Szabvány programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület 2023. augusztus 1-jén 1 db nemzeti szabvány kidolgozását vette programba.

tovább


Szabvány tervezett programba vétele

A Magyar Szabványügyi Testület elektromágneses összeférhetőség (EMC) témájú szabvány programba vételét tervezi. Ha az előirányzott szabványosítási munkában egy szervezet vagy szakember részt kíván venni, akkor ezt a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen lehet jelezni.

tovább


MAGYAR NYELVEN MEGJELENT SZABVÁNYOK

2023. augusztus 1-jén 6 db magyar nyelvű szabvány jelent meg.

tovább


Kőanyaghalmazok szemalaktényezője – MSZ EN 933-4

Az MSZ EN 933-4 Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 4. rész: A szemalak meghatározása. Szemalaktényező szabvány a durva kőanyaghalmazok szemalaktényezője meghatározásának típusvizsgálatok során és vitás esetekben alkalmazott referencia-módszerét írja le. A szabvány szerinti vizsgálati módszer olyan di/Di szemnagysági osztályú kőanyaghalmazra alkalmazható, ahol Di ≤ 63 mm és di ≥ 4 mm. A témához kapcsolódó további négy szabvány magyar nyelvű változata várhatóan ősszel jelenik meg.

tovább


Szórt sugárzás ellen védő rácsok diagnosztikai röntgenképalkotó berendezésekhez – MSZ EN 60627

Az MSZ EN 60627:2015 Diagnosztikai röntgenképalkotó berendezések. Általános célú és mammográfiás, szórt sugárzás elleni rácsok jellemző adatai (IEC 60627:2013) szabvány a képfelvevő területre beeső szórt sugárzás hányadának csökkentését szolgálja a röntgensugárkép kontrasztjának növelése céljából. A szabvány a szórt sugárzás elleni rácsok jellemzőinek adott vizsgálati feltételek melletti meghatározása módját írja le, amely azonban csak a lineáris rácsok esetében alkalmazható.

tovább


Napelemes rendszerek szakszótára – MSZ IEC/TS 61836

Az MSZ IEC/TS 61836 Napenergiát hasznosító fotovillamos energiarendszerek. Szakkifejezések, meghatározások és jelképek kétnyelvű (magyar, angol) műszaki specifikáció (TS) a fotovillamos energiarendszerek 9 területén használt, nemzeti és nemzetközi fotovillamos szabványokból és vonatkozó dokumentumokból származó szakkifejezéseket, meghatározásokat és jelképeket tartalmazza.

tovább


Emelőtargoncák biztonsági követelményeinek módosítása – MSZ EN ISO 3691-3:2016/A1

Az MSZ EN ISO 3691-3:2016/A1:2023 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 3. rész: Kiegészítő követelmények az emelhető kezelőhelyű és az emelt teherrel való közlekedésre tervezett targoncákra. 1. módosítás (ISO 3691-3:2016/Amd 1:2023) a nem dönthető emelőoszlopú targoncák MSZ EN ISO 3691-3:2017 és az MSZ EN ISO 3691-1 szabványokban foglaltakon túli biztonsági követelményeit és ezek igazolásának módját tartalmazza.

tovább


In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök; kalibrálóanyagok, valódiságkontroll-anyagok és humán minták – MSZ EN ISO 17511

Az MSZ EN ISO 17511:2021 In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök. A kalibrálóanyagokhoz, a valódiságkontroll-anyagokhoz és a humán mintákhoz hozzárendelt értékek metrológiai visszavezethetőségének megállapítására vonatkozó követelmények (ISO 17511:2020) szabvány azokat a műszaki követelményeket és azt a dokumentációt írja elő, amelyek a kalibrátorokhoz, a valódiságkontroll-anyagokhoz és a humán mintákhoz hozzárendelt értékek metrológiai visszavezethetőségének megállapításához szükségesek, az IVD MD-kkel mért mennyiségekre vonatkozóan. A humán minták mennyiségértékeinek metrológiai visszavezethetősége kiterjed a legmagasabb, elérhető referencia-rendszer-összetevőig, ideális esetben az RMP-kig és a tanúsított referenciaanyagokig (CRM-ekig). A szabvány több, angol nyelvű nemzeti szabványhoz kapcsolódik.

tovább


Teobromin meghatározása takarmányokban – MSZ EN 17270

Az MSZ EN 17270:2020 Takarmányok. Mintavételi és elemzési módszerek. Teobromin meghatározása takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban, beleértve a kakaóból származó összetevőket, folyadékkromatográfiával szabvány vizsgálati módszert tartalmaz a teobromin meghatározására takarmány-alapanyagban vagy összetett takarmányban a 27–307 mg/kg közötti munkatartományban, folyadékkromatográfiával kapcsolt UV-detektorral (HPLC-UV), illetve a 49–307 mg/kg közötti munkatartományban, folyadékkromatográfiás tandem-tömegspektrometriával (LC-MS/MS).

tovább


ÚJ, HIÁNYPÓTLÓ ANGOL NYELVŰ NEMZETI SZABVÁNYOK

Ha a következőkben ismertetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenése egy szervezet vagy szakember számára fontos, és ezt szakmai és/vagy pénzügyi támogatással hajlandó segíteni, akkor ezt a szabvtit@mszt.hu elérhetőségen lehet jelezni.


Környezeti DNS mintavétele, gyűjtése és tartósítása – MSZ EN 17805

Az MSZ EN 17805:2023 Vízminőség. Környezeti DNS mintavétele, gyűjtése és tartósítása vízből szabvány szerinti környezeti DNS- (eDNS-) vizsgálat lehetővé teszi a különböző taxonómiai csoportok értékelését az organizmusok közvetlen izolálása és befogása nélkül. Útmutatást ad az eDNS vízből való mintavételéhez és a tároláshoz. Az eljárás várhatóan kulcsszerepet fog játszani a jövő biomonitoringjában.

tovább


Műanyag kupak és fedél rögzítése a palackhoz – MSZ EN 17665:2022+A1

Az MSZ EN 17665:2022+A1:2023 Csomagolás. Vizsgálati módszerek és követelmények annak igazolására, hogy a műanyag kupakok és fedelek az italtárolókhoz rögzítve maradnak szabvány olyan vizsgálati módszereket és teljesítménykritériumokat határoz meg, amelyek garantálják, hogy a kupak a rendeltetésszerű használat során (ki/be csavarás – nyitás/zárás) a helyén (a palackhoz rögzítve) marad. A témához kapcsolódik még az EN 16592:2022 Packaging. Rigid plastic containers. PET finish 29/25 (12,6) [Csomagolás. Merev falú műanyag csomagolóeszközök. 29/25 menetes szájméretű PET-palackok (becsavarási hossz: 12,6)] szabvány is.

tovább


Oktatási intézmények ülőbútorai és asztalai – MSZ EN 1729-2

Az MSZ EN 1729-2:2023 Bútorok. Oktatási intézmények ülőbútorai és asztalai. 2. rész: Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek szabvány a legfeljebb 110 kg testsúlyú személyek számára alkalmas székek biztonsági követelményeit és vizsgálati módszereit tartalmazza. Az iskolák mellett a gyermekgondozási intézmények esetében is érvényes, de nem vonatkozik a speciális „munkaállomásokra” pl. a laboratóriumok vagy műhelyek bútoraira.

tovább


EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS HÍREK ÉS KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Szabványügyi Testület honlapján a Közlemények menüpontban a nemzeti szabványosítással kapcsolatos közleményeken túl, megtalálhatók az európai és a nemzetközi szabványosítás legfontosabb hírei (a következő linkek alatt): Új európai szabványkiadványok (CEN, CENELEC, ETSI); Kidolgozás alatt lévő európai szabványok (szabványtervezetek) (CEN, CENELEC); Új nemzetközi szabványkiadványok (ISO, IEC); Európai (CEN) szabványosító műszaki bizottságok; Európai (CENELEC) szabványosító műszaki bizottságok.


Mesterséges intelligencia – szabványok az átláthatóságért, a biztonságért, a bizalomért és az elfogadottságért

A CEN/CLC/JTC 21 Artificial Intelligence bizottság egyrészt a mesterséges intelligencia (MI) szabványainak kidolgozásáért és átvételéért felelős, másrészt útmutatást kell adnia az MI-tárgyú vagy ahhoz valamilyen módon kötődő szabványokat kidolgozó, más szabványosító műszaki bizottságoknak. A CEN/CLC/JTC 21 átveszi a már meglévő vagy kidolgozás alatt álló szabványokat [pl. ISO/IEC JTC 1 és albizottságai (SC 42 Artificial Intelligence)]. A bizottság az átvételen túl új, az európai érdekkörbe tartozó, az EU politikáját, törvényeit, elveit és értékeit támogató szabványokat is kidolgoz. Az MI-vel kapcsolatos szabványosítási munkába a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen lehet jelentkezni.

tovább


Cementklinker általános műszaki követelményei – ISO/TC 74 nemzetközi műszaki bizottság

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozás miatt a környezetszennyező cementgyárakat be kell zárni, így a globális cementkereskedelemben a cement helyét a klinker veszi át. Emiatt az ISO/TC 74 Cement és mész nemzetközi szabványosító műszaki bizottság Cementklinkerre vonatkozó előírások (Specifications for Cement Clinker) tárgyú/című szabvány kidolgozását tervezi. A szabvány célja, hogy meghatározza minden cementklinkertípusra – a fehércement kivételével – az általános műszaki követelményeket, így a termék szállítási feltételeit tartalmazó alapdokumentum tartalmát is [szakkifejezések és meghatározások, osztályba sorolás, fizikai és kémiai követelmények, alkotórészek, granulometria (szemcseszerkezet-vizsgálat), aktivitás, egyenletesség, törhetőség, csomagolás és a csomag jelölése, tárolás, ellenőrzés, mintavétel, vizsgálati minta előkészítése, selejtezés, szállítás stb.].

tovább


Az ultrahangos vizsgálatok nemzetközi szabványosítása – ISO/TC 135/SC 3 Ultrahangos vizsgálatok albizottság

Az ISO/TC 135/SC 3 Ultrahangos vizsgálatok albizottság, szabványosítási tervének megfelelően, jelenleg 12 ultrahangos vizsgálat tárgyú nemzetközi szabványtervezeten dolgozik. Az ultrahangos vizsgálatról szóló szótár (ISO/WD 5577) átdolgozása éppen csak elkezdődött és az új, korszerűsített kiadásra még éveket kell várni. Az ISO 2400:2012 szabvány érvényességét 5 évre (változtatás nélkül) meghosszabbították. Az ISO 16831 korszerűsítése miatt sor kerül az ISO 16809 korszerűsítésére is. 2024-ben várható a levegőcsatolású ultrahangos vizsgálatra (AT-UT) vonatkozó első tervezet.

tovább


A CENELEC következő elnöke – Riccardo Lama

2024. január 1-től 3 éven át (2025–2027) Riccardo Lama tölti be a CENELEC elnöki tisztjét. Riccardo Lama villamosmérnök végzettségű és több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a közműágazatban. Az ENEL-nél, Olaszország nemzeti villamosenergia-szolgáltatójánál, Európa egyik vezető ágazati szolgáltatójánál dolgozott/dolgozik műszaki és vezetői munkakörökben. A szabványosítás terén 2005 óta tevékenykedik olasz nemzeti műszaki szabványosító bizottságokban, valamint számos, az elektrotechnikával kapcsolatos uniós szintű stratégiai ágazatban (környezetbarát tervezés, hálózati csatlakozások, zöldhidrogén). 2019 óta a CEI általános elnökeként segíti a szervezet üzleti modelljének átalakítását.

tovább


RENDSZERTANÚSÍTÁS


Az MSZT továbbra is teljes jogú IQNET-tag

A Magyar Szabványügyi Testület 1998 óta teljes jogú tagja az IQNET-nek (Megfelelőségértékelő Testületek Nemzetközi Hálózata). A legutóbbi – 2022-ben lezajlott – Peer Assessment audit alapján, a 2023. május 28. és június 2. között tartott 35. IQNET-Közgyűlés megerősítette a Magyar Szabványügyi Testület IQNET-tagságát.

tovább


ARANYOKLEVÉL – a TOOLEX Fémfeldolgozó Kft. minőségirányítási rendszere működtetésének elismerése

Az MSZT azoknak a szervezeteknek adományoz ARANYOKLEVELET, amelyek irányítási rendszerüket eredményesen működtetik és fejlesztik, valamint tanúsítványukat legalább 12 éven keresztül fenntartják a Magyar Szabványügyi Testületnél. A TOOLEX Fémfeldolgozó Kft. MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét első alkalommal 2002-ben tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület. A minőségirányítási rendszer tanúsított alkalmazási területe: mélyfúrók és alkatrészek előállítása, értékesítése, valamint az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások.

tovább


A szabványok és a megfelelőségértékelés szerepe a fenntartható gyakorlatok megvalósításában – 6 nemzetközi szervezet közös állásfoglalása

A szabványok és az akkreditált megfelelőségértékelés fenntartható gyakorlatok megvalósításában (fenntarthatóságban) betöltött szerepéről 6 nemzetközi szervezet (IAF, ISEAL, UNDP, IIOC, IQNET, TIC Council) közös állásfoglalást adott ki. Az állásfoglalás – többek között – felhívja a figyelmet arra, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek, a természeti erőforrások nem fenntartható használata és a környezetkárosítás a bolygó jövőjét veszélyeztetik. Kihangsúlyozza, hogy a konszenzuson alapuló szabványok és az akkreditált megfelelőségértékelés döntő fontosságúak a fenntarthatóság megvalósításában, mivel támogatják és segítik a következőket: bizalomépítés, következetesség és átláthatóság, globális együttműködési képesség, kompetencia, piacképes megoldások, szabályozottság elismerése, alkalmazhatósági korlátok. Ennek eredményeként az elvárások egyértelműek és következetesek, ami biztosítja a pártatlan és hozzáértő teljesítményértékelést, valamint lehetővé teszi, hogy a szervezetek figyelemmel kísérjék és javítsák fenntarthatósági teljesítményüket.

tovább


Az MSZT élelmiszer-biztonsági irányítási rendszere auditorainak továbbképzése

A 2023. július 14-i továbbképzés fő témakörei a következők voltak: az eljárások és a formanyomtatványok változása az ISO 22003-1:2022 szabvány változása következtében; a műanyag (fröccsöntött, extrudált) csomagolóanyagok veszélyelemzése; az EU-BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE a helyes higiéniai gyakorlatokra és a HACCP-elveken alapuló eljárásokra kiterjedő élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek végrehajtásáról; a hatósági ellenőrzések tapasztalatai a vendéglátás/közétkeztetés élelmiszerlánc-kategóriában.

tovább


Környezetvédelemmel kapcsolatos új, módosított és hatályon kívül helyezett jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Az elvárt jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedések meghatározása érdekében elengedhetetlen a változások nyomon követése.

tovább


OKTATÁS/KÉPZÉS

Az MSZT szabványokon alapuló képzéseivel és szakmai fórumaival is segíti a gazdaság szereplőit. A képzésekről és szakmai fórumokról átfogó és részletes tájékoztatás vagy az MSZT honlapján, vagy az oktatas@mszt.hu címen, illetve telefonon: 061 4566 925.


EGYÉB HÍREK


Az MSZT új tagjai

A Magyar Szabványügyi Testület új tagjai: a B-COMMTECH Mérnökiroda Kft. és a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége. Az új tagok az MSZT/MB 110 és az MSZT/MB 267 szabványosító műszaki bizottságok munkájában vesznek részt.

tovább

Az MSZT-be való belépésről, a tagsági feltételekről, az MSZT tagjairól és a Műszaki Bizottságokról bővebb információ az MSZT honlapján.


Az MSZT online szolgáltatásait igénybe vevők köre

2023 júliusában az Online Szabványkönyvtárnak 16 új előfizetője volt, 122 korábbi előfizető pedig meghosszabbította könyvtári tagságát. Az Online Szabványügyi Közlöny esetében 1 előfizetésre került sor.


Álláshirdetés

A Magyar Szabványügyi Testület elektrotechnikai szakterületre keres munkatársat szabványosító menedzser munkakörbe.

tovább

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága munkatársat keres tanúsítási menedzser munkakörbe.

tovább


  Feliratkozás Vélemény