A hegesztés minőségirányítási követelményeire vonatkozó ISO 3834 korszerűsítése

Az irányítási rendszerek

A minőségirányítási rendszereket szinte a világ összes országában alkalmazzák. A megrendelő – az esetek többségében – megköveteli, ellenőrzi annak meglétét. A gyártó az ISO 9001 szerint kiépített rendszere, illetve legtöbbször annak független tanúsító szervezet által kiállított tanúsítványa birtokában igazolja a felkészültségét arra, hogy az általa gyártott termékek folyamatosan megfelelnek a minőségi követelményeknek, és hogy folyamatainak hatékonyságát folyamatosan fejleszti.

Az ISO 9001 legutóbbi, 2015. évi kiadásának középpontjában a teljesítmény áll, melyet a kockázatalapú gondolkodásmód alapelveivel és a PDCA- [Plan – Do – Check – Act (Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Intézkedés)] ciklus módszereivel ötvöztek. A jelentősebb változások a következők voltak:

 • alapvető fontosságú követelményként jelent meg a szervezet és környezetének, valamint az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése;
 • hangsúlyosabbá vált a vezetőség szerepvállalása, elszámoltathatósága a rendszer eredményességéért;
 • követelmény lett a tervezett eredmények eléréséhez kapcsolódó kockázatok és lehetőségek meghatározása;
 • a célokra és a teljesítmény értékelésére egyértelmű követelményeket kell megállapítani;
 • a dokumentált információ kifejezés felváltotta a dokumentumokat és a feljegyzéseket.

Az irányítási rendszerek szabványainak (ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 stb.) szerkezetét és szakkifejezéseit is egységesítették az ISO 9001 korszerűsítése kapcsán. Ennek köszönhetően jelentősen egyszerűsödött az integrált irányítási rendszerek kiépítése, működtetése és tanúsítása. Az azóta elkészült szakmaspecifikus irányítási rendszerekre vonatkozó szabványok, mint a vasúti gyártásra és szolgáltatásra vonatkozó ISO/TS 22163 vagy az atomenergia-ellátásra vonatkozó ISO 19443 is ebben a szerkezetben készült el, és tartalmazzák az ISO 9001 változtatás, kiegészítés nélkül alkalmazható szakaszait és megkülönböztető módon a specifikus kiegészítéseket vagy módosításokat. Így egyszerűbbé vált a szakmai sajátosságoknak megfelelő irányítási rendszer kiépítése és a specifikus irányítási rendszerek és az ISO 9001 együttes alkalmazása, a szakmai felkészültség igazolása.

Az ISO 3834 szabványsorozat

Az ISO 9001 szabványnak megfelelő irányítási rendszer általános keretet ad a szervezet teljes működésére és a szervezet egyes folyamataira is. A különböző folyamatok, a termék-, a gyártástervezés, maga a gyártási folyamat, annak ellenőrzése, a termék rendeltetésszerű alkalmazása tengernyi szabvány, előírás alkalmazásával történik. Különösen igaz ez hegesztés esetén, hiszen a hegesztett kötések minőségének biztosításával kapcsolatban sok szabvány alkalmazható. Az ISO 3834 szabványsorozat tartalmazza a hegesztőszervezetre vonatkozó követelményeket és egy rendszerbe foglalja a hegesztés minőségbiztosításával kapcsolatos követelményeket és szabványokat.

Az ISO 3834 szabványsorozat nem irányítási rendszerszabvány, hanem a hegesztőszervezet felkészültségére vonatkozó követelményeket adja meg három szinten, hogy az eltérő alkalmazásra szánt hegesztett szerkezetet gyártók esetén a szükséges szintű felkészültség igazolására lehetőséget adjon. Ennek ellenére az ISO 3834-1 6. „Az ISO 3834-et kiegészítő minőségirányítási rendszerben figyelembe veendő folyamatok” című fejezete az ISO 9001 szerinti, a hegesztőszervezetben az ISO 3834 szerint alkalmazandó folyamatokat, elemeket és követelményeket sorolja fel. Az ISO/TR 3834-6 az irányítási rendszerszabványokból átvett, a hegesztésre átfogalmazott PDCA-ábrát tartalmaz, és az 5.4. szakasza szerint az ISO 9001 helyett az ISO 3834-et célszerű alkalmazni. Az ISO 9001 egy minőségirányítási szabvány, amely helyett esetleg egy másik minőségirányítási szabványt lehet alkalmazni.

Az ISO 3834 szabványsorozat korszerűsítése

A 2015-ben megjelent ISO 9001-gyel szemben az ISO 3834 szabványsorozat legfontosabb részei 2005 és 2007 között jelentek meg, azóta nem voltak korszerűsítve a 2015-ben kiadott 5. rész kivételével, amely viszont csak az ISO 3834-gyel együtt alkalmazandó szabványok listáját tartalmazza.

Az ISO/TC 44 Hegesztés és rokon eljárásai nemeztközi szabványosító műszaki bizottság végre munkába vette az ISO 3834 szabványsorozat korszerűsítését, és van arra lehetőség, hogy már a következő évben megjelenik az új kiadás. Az ISO 3834 szabványsorozat korszerűsítése a rendelkezésre álló szabványtervezetek alapján a teljes átdolgozás helyett csak az ISO 3834 gyors „leporolására” terjed ki. A korszerűsítés során szerkesztési felülvizsgálatra, a hivatkozások korszerűsítésére és néhány kisebb változtatásra kerül sor. A korszerűsítés célja az is, hogy az ISO 3834 az ISO 9001 2015. évi kiadásával és a kapcsolódó, 2005 óta megváltozott hegesztési szabványokkal (pl. ISO 14731, ISO 15614-1, ISO 9606-1) összhangba legyen hozva.

Az ISO 3834 szabványsorozat első része a 2., 3. és 4. rész szerinti teljes körű, általános és alapvető minőségirányítási követelmények kiválasztásának feltételeit tartalmazza. Az ISO 3834-1 tervezetének szerkezete és szövegének jelentős része nem változik meg. A legtöbb változást a 6. „Az ISO 3834-et kiegészítő minőségirányítási rendszerben figyelembe veendő folyamatok” fejezet tartalmaz, amelyben a minőségirányítási folyamatokat és elemeket az ISO 9001:2015-nek többé-kevésbé megfelelően korszerűsítették, de például nem alkalmazták a dokumentum és a feljegyzés helyett a dokumentált információ kifejezést.

Az ISO 3834-2, -3 és -4 tartalmazza a különböző szintű minőségirányítási követelményeket. Az általános változások mellett a szabványsorozat 2. és 3. részének tartalma csak a 16. „A mérő-, ellenőrző és vizsgálóberendezések kalibrálása és érvényesítése” című fejezet tartalmán szándékoznak jelentősebb mértékben változtatni. A szabványtervezetek szerint a gyártó felelős a mérő-, ellenőrző vagy vizsgálóberendezések kalibrálásáért és validálásáért. A WPS szerinti munkavégzés igazoló ellenőrzésére kalibrált mérő-, ellenőrző vagy vizsgálóberendezést kell használni. A hegesztőberendezés kalibrálása vagy validálása nem mentesíti a gyártót a WPS szerinti munkavégzés igazoló ellenőrzésének felelőssége alól.

A szabványsorozat 5. része az ISO 3834-gyel együtt alkalmazandó szabványok felsorolását tartalmazza. A hivatkozások szerencsére évszám nélküliek, így a korszerűsítés célja, hogy az 5. rész kiegészüljön az ívhegesztéssel, az elektronsugaras, a lézersugaras és a gázhegesztéssel kapcsolatos szabványok mellet más hegesztési eljárások, például a hibrid lézer-ívhegesztés szabványaival és ezzel több hegesztési eljárásra kiterjeszteni az ISO 3834 alkalmazási területét.

A szabványsorozat 6. részét, az ISO/TR 3834-6-ot érdeklődés hiányában az MSZT eddig nem vezette be magyar szabványként, pedig értékes útmutatót tartalmaz az ISO 3834 alkalmazásához és a gyártó igényeinek megfelelő minőségirányítási szint kiválasztásához.

Napjainkban az ISO/DTR 3834-6:2020 van a legközelebbi állapotban a kiadáshoz. Második kiadásának tervezete követi a szabványalkotás „klasszikus” szerkezetét:

 • rögzíti a dokumentációs követelményeket az ISO 9001 2015 előtt érvényes megközelítésének szellemében;
 • „összefoglalja” az ellenőrzés folyamatát;
 • minőségirányítási követelményeket rögzít;
 • kitér a fontosabb dokumentumtípusokra, ezzel egységesíti azok elnevezését, de ugyanakkor ezek alkalmazására kényszeríti a hegesztőszervezeteket, szemben az ISO 9001-ben használt általános terminológiával, amely szabad teret enged a dokumentumtípusok elnevezésének;
 • taglalja a hegesztési felügyeletet mint szervezetet és annak feladatait az ISO 14731 új kiadásával összhangban;
 • a mellékletben nagyszámú egyedi példát dolgoz fel.

Az ISO 3834 korábbi kiadásaiban a személyi feltételek teljesítése esetén a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) diplomáit preferálta. Ezt a versenyellenes utalást törölték a jelenlegi tervezetből.

Az ISO 14731 új kiadása kellő részletességgel beépült az ISO/DTR 3834-6-ba.

A 6. részt a korábbiakhoz képest kiterjesztették egyéb hegesztési eljárásokra is a következő szabványok alapján:

 • MSZ EN ISO 14554 Hegesztéssel kapcsolatos minőségkövetelmények. Fémek ellenállás-hegesztése.
 • MSZ EN ISO 14922 Termikus szórás. Termikusan szórt szerkezetek minőségi követelményei.

A gazdasági élet szereplői rendkívül heterogének. Eltérőek a méretek, a minőséggel összefüggő követelmények, a személyi felkészültség, a kockázatok. A tervezet kitér a vállalatcsoportokra, nagyvállatokra, valamint a mikrovállalkozásokra is. Rögzít egy minimumot, de megpróbál alkalmazkodni a személyi, tárgyi, szabályozásbéli sokféleséghez. Ezt nehéz maradéktalanul megoldani, hiszen nem lehet minden igényre megoldást adni még egy szabványsorozatban sem.

Összefoglalás

A gyártók ma már úgy fejlesztik az irányítási rendszerüket, hogy lehetőleg egy rendszerbe integrálják a minőség-, a környezetközpontú, az energiagazdálkodási és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét (stb.) kihasználva a szabványok közös szerkezetét és az átfedéseket. Furcsa az ISO 3834 szerinti megközelítés, hogy az általános (ISO 9001 szerinti) rendszer egészíti ki a specifikusat, (hiszen az ISO 9001-et bármely szervezet, így a hegesztőszervezetek is alkalmazhatják, míg az ISO 3834 csak a hegesztési tevékenységekre alkalmazható). Az ISO 3834-1 6. fejezete nem nyújt elegendő segítséget a hegesztőszervezetek számára ahhoz, hogy hogyan illesszék irányítási rendszerükbe a hegesztésre vonatkozó, az ISO 3834-ben megjelenő sajátos követelményeket.

Napjainkban minden hegesztőszervezet rendelkezik általában az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, amely mellett az ISO 3834-nek való megfelelőségüket is igazolniuk kell. Az ISO 3834 egyeztetés alatt lévő tervezete sincs igazán összhangban az új irányítási rendszerszabványok megközelítésével és szerkezetével. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az irányítási rendszerszabványok evolúciója nem érintette az ISO 3834-et, így az megrekedt a 90-es évek fejlődési szintjén. A többi szakmaspecifikus irányítási rendszerszabványhoz hasonlóan az ISO 3834-2, -3 és -4 szerkezetének és szövegének is meg kellene egyezni az ISO 9001-gyel, kivéve azokat a szakaszokat, amelyeket a hegesztés sajátosságai miatt ki kell egészíteni vagy módosítani szükséges. Az ilyen alapon átdolgozott ISO 3834 jelentősen megkönnyítené a hegesztőszervezetek irányítási rendszerének kiépítését, működtetését és felkészültségük igazolását.

Ha megjelenik az ISO 3834-nek a tervezetek szerinti új kiadása, nagy előnye lesz, hogy az előző kiadáshoz képest sok változást nem hoz majd a hegesztőszervezetek számára. Az MSZT az ISO 3834 szabványsorozat megjelenése után az érdekeltek támogatásával igyekezni fog, hogy a lehető leggyorsabban kiadja a magyar nyelvű változatukat, beleértve az ISO/TR 3834-6 magyar nyelvű kiadását is, hogy elősegítse a hazai hegesztőszervezetek piaci versenyképességének megtartását.

 

A közleményben említett szabványok érvényes (ha van) magyar kiadásai:

MSZ EN ISO 3834-1:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2005)

MSZ EN ISO 3834-2:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények (ISO 3834-2:2005)

MSZ EN ISO 3834-3:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények (ISO 3834-3:2005)

MSZ EN ISO 3834-4:2006

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények (ISO 3834-4:2005)

MSZ EN ISO 3834-5:2015

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 vagy az ISO 3834-4 szerinti minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok (ISO 3834-5:2015)

ISO/TR 3834-6:2007

Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 6. rész: Irányelvek az ISO 3834 bevezetéséhez

MSZ EN ISO 14001:2015

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 14001:2015)

MSZ ISO 19443:2019

Minőségirányítási rendszerek. Az ISO 9001:2015 alkalmazásának egyedi követelményei az atomenergia-ellátási láncban, a nukleáris biztonság szempontjából fontos (ITNS-) termékeket és szolgáltatásokat beszállító szervezetek számára

MSZ ISO/TS 22163:2017

Vasúti alkalmazások. Minőségirányítási rendszerek. A vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének követelményei. Az ISO 9001:2015 és a vasúti ágazatban alkalmazandó kiegészítő követelmények

MSZ EN ISO 14554-2:2014

Hegesztéssel kapcsolatos minőségkövetelmények. Fémek ellenállás-hegesztése. 2. rész: Alapvető minőségügyi követelmények (ISO 14554-2:2013)

MSZ EN ISO 14554-1:2014

Hegesztéssel kapcsolatos minőségkövetelmények. Fémek ellenállás-hegesztése. 1. rész: Teljes körű minőségügyi követelmények (ISO 14554-1:2013)

MSZ EN ISO 14922-1:2000

Termikus szórás. Termikusan szórt szerkezetek minőségi követelményei. 1. rész: Kiválasztási és alkalmazási útmutató (ISO 14922-1:1999)

MSZ EN ISO 14922-2:2000

Termikus szórás. Termikusan szórt szerkezetek minőségi követelményei. 2. rész: Átfogó minőségi követelmények (ISO 14922-2:1999)

MSZ EN ISO 14922-3:2000

Termikus szórás. Termikusan szórt szerkezetek minőségi követelményei. 3. rész: Mértékadó minőségi követelmények (ISO 14922-3:1999)

MSZ EN ISO 14922-4:2000

Termikus szórás. Termikusan szórt szerkezetek minőségi követelményei. 4. rész: Alapvető minőségi követelmények (ISO 14922-4:1999)

MSZ EN ISO 14731:2019

Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség (ISO 14731:2019)

MSZ ISO 45001:2018

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények alkalmazási útmutatóval

MSZ EN ISO 50001:2019

Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 50001:2018)

 

Dr. Cselőtei István

Szabó József

2020. november