Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a veszélyes anyagokkal kapcsolatban

2024. 06. 11.

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.

284/2023. (VI. 30.) Kormányrendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

283/2023. (VI. 30.) Kormányrendelet

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

282/2023. (VI. 30.) Kormányrendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

600/2022. (XII. 28.) Kormányrendelet

A veszélyes áru szállítására használt nem nyomástartó csomagoló- és szállítóeszközök gyártásának engedélyezésére, ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó hatósági tevékenységről

821/2021. (XII. 28.) Kormányrendelet

A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról  

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” mellékletének belföldi alkalmazásáról

9/2021. (III. 3.) HM utasítás

A szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról *   

376/2020. (VII. 30.) Kormányrendelet

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

508/2020. (XI. 18.) Kormányrendelet

Az 1957. szeptember 30-án létrejött, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (adr) módosításáról szóló jegyzőkönyv és a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

216/2019. (IX. 5.) Kormányrendelet

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

105/2019. (V. 8.) Kormányrendelet

A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről  

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról  

121/2016. (VI. 7.) Kormányrendelet

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről  

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

2015. évi LXXXIX. törvény

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

489/2015. (XII. 30.) Kormányrendelet

A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről  

313/2014. (XII. 12.) Kormányrendelet

A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet

Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről  

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről  

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

541/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet

A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet

A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

65/2013. (III. 8.) Kormányrendelet

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. Törvény végrehajtásáról

2012. évi CLXVI. törvény

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

374/2012. (XII. 18.) Kormányrendelet

Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

329/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet

A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

2011. évi CXXVIII. törvény

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi LXXX. törvény

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

312/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

51/2011. (XII. 21.) BM rendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet

A víziközlekedés rendjéről

234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

208/2011. (X. 12.) Kormányrendelet

A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

176/2010. (V. 13.) Kormányrendelet

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről

167/2010. (V. 11.) Kormányrendelet

Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

92/2010. (III. 31.) Kormányrendelet

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

123/2009. (VI. 12.) Kormányrendelet

Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól  

2008. évi V. törvény

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről

224/2008. (IX. 9.) Kormányrendelet

A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

10/2007. (II. 21.) EüM-FVM-KvVM együttes rendelet

A mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerése szempontjából nagyon mérgezőnek minősülő termékekről, illetve irtószerekről

25/2006. (II. 3.) Kormányrendelet

Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

2005. évi LIV. törvény

A nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben, 1978. július 5-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet

A kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

1/2002. (I. 11.) Kormányrendelet

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

15/2001.(VI. 6.) KöM rendelet

Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről

2000. évi XXV. törvény

A kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

26/1999. (II. 12.) Kormányrendelet

A légi árufuvarozás szabályairól

212/1998 (XII. 24.) Kormányrendelet

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről

1996. évi CXVI. törvény

Az atomenergiáról

1996. évi XXXI. törvény

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1993. évi XCIII. törvény

A munkavédelemről

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet

Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

4/1987. (V. 13.) KM rendelet

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről

1986. évi 2. törvényerejű rendelet

A Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

A közúti közlekedés szabályairól

1971. évi 3. törvényerejű rendelet

A „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban, kérem, vegye fel a kapcsolatot

Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy

Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:

Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2024. június

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!