Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatban

2024. 01. 08.

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.

681/2023. (XII. 29.) Kormányrendelet

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól  

559/2023. (XII. 14.) Kormányrendelet

a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag
lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és
a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól

1/2023. (IX. 12.) EM határozat

Egyes hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályi rendelkezések hatálybalépése napjának megállapításáról

408/2023. (VIII. 30.) Kormányrendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekkel összefüggő kártalanításról

10/2023. (VI. 30.) MEKH rendelet

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére teljesítendő rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségről

11/2023. (VI. 30.) MEKH rendelet

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. §-a szerinti kompenzáció meghatározásának szabályairól és megfizetésének módjáról

13/2023. (VI. 30.) EM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról

269/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról

270/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a koncessziós társaság és a Koordináló szerv együttműködésére vonatkozó részletes szabályokról

272/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

273/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a használt sütőolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

274/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a gumiabroncs-hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

275/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a textiltermék hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

10/2023. (VI. 29.) EM rendelet

az elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállításának és a megfelelő hulladékkezelési helyre történő elszállítás tényének igazolásáról

9/2023. (VI. 26.) EM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére történő adatszolgáltatása rendjéről

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról

3/2023 (IV. 6.)

MEKH rendelet

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz használatával, valamint igénybevételével összefüggő használati és igénybevételi díjak megállapításának szabályairól

2/2023 (IV. 6.)

MEKH rendelet

A B3 alkategóriájú hulladéklerakóban és a hulladékégető műben alkalmazható egyes átvételi díjakról

55/2023 (II. 27.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról

1364/2022 (VII. 21.)

Kormányhatározat

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó intézkedésről

124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről

1787/2017. (XI. 8.) Kormányhatározat

A fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

1769/2014. (XII. 18.) Kormányhatározat

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával

369/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet

A hulladékká vált gépjárművekről

309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

322/2014. (XII. 13.) Kormányrendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

2055/2013. (XII. 31.) Kormányhatározat

A 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

120/2013. (XII. 16.) VM rendelet

A titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról

443/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet

A fémkereskedelmi tevékenységről

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

2013. évi CXL. törvény

A fémkereskedelemről

318/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

A hulladékjegyzékről

310/2013. (VIII. 16.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

292/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

215/2013. (VI. 21.) Kormányrendelet

A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról

445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról

34/2009. (II. 20.) Kormányrendelet

A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

389/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

180/2007. (VII. 3.) Kormányrendelet

Az országhatárt átlépő hulladékszállításról

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

20/2006. (IV. 5.) KvVm rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

240/2005. (X. 27.) Kormányrendelet

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet

A területi hulladékgazdálkodási tervekről

110/2002. (XII. 12.) OGY határozat

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban, kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06-1-4566-928 cert@mszt.hu

2024. január

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!