2023 júniusában megjelent új, módosított és hatályon kívül helyezett, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása, illetve az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások, és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez nyújt segítséget a tájékoztató dokumentum.

 

2023 júniusában a következő, környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:

 

282/2023. (VI. 30.) Kormányrendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

283/2023. (VI. 30.) Kormányrendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

284/2023. (VI. 30.) Kormányrendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

269/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a hulladékgazdálkodási koncesszor kártalanításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

270/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a koncessziós társaság és a Koordináló szerv együttműködésére vonatkozó részletes szabályokról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

271/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól

Hatályos: 2024. 01. 01.

 

272/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

273/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a használt sütőolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 12. 31.

 

274/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a gumiabroncs-hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 10. 01.

 

275/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a textiltermék hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 01., 2025. 01. 01.

 

276/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01., 2024. 07. 01.

 

277/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

10/2023. (VI. 29.) EM rendelet

az elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállításának és a megfelelő hulladékkezelési helyre történő elszállítás tényének igazolásáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

11/2023. (VI. 29.) EM rendelet

egyes hulladékgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

264/2023. (VI. 28.) Kormányrendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

261/2023. (VI. 28.) Kormányrendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

2023. évi XXIX. törvény

a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet

a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

233/2023. (VI. 8.) Kormányrendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Hatályos: 2023. 06. 09.

 

9/2023. (VI. 26.) EM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére történő adatszolgáltatása rendjéről

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2023. évi XLVII. törvény

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyv és az egyezmény Végrehajtó Testülete 2009/1., 2009/2. és 2009/3. számú határozatai kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 24. – kivétellel.

 

2023. évi XLVIII. törvény

a 2007. évi XXI. törvénnyel kihirdetett, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyvnek az Egyezmény végrehajtó testülete által elfogadott 2012/5. számú és 2012/6. számú határozatainak kihirdetéséről

Hatályos: 2023. 06. 24. – kivétellel.

 

 

2023. évi LI. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 28., 2024. 01. 01.

 

2023. évi XLIV. törvény

egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 07. 23., 2023. 09. 01., 2023. 11. 01., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

2023. évi XL. törvény

egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 26., 2023. 06. 30., 2023. 07. 22., 2023. 08. 21., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01., 2025. 06. 28.

 

2023. évi XLV. törvény

a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 08. 06., 2023. 08. 21., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01.

 

 

2023 júniusában a következő, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat módosították:

 

343/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

369/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet

a hulladékká vált gépjárművekről

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

301/2021. (VI. 1.) Kormányrendelet

az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 07. 01.

 

80/2023. (III. 14.) Kormányrendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja: 276/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Módosítja: 277/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

65/2013. (III. 8.) Kormányrendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

375/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról

Módosítja: 280/2023. (VI. 29.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 29.) EM rendelet

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 29.) EM rendelet

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

374/2012. (XII. 18.) Kormányrendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja: 261/2023. (VI. 28.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 06.

 

72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Módosítja: 264/2023. (VI. 28.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja: 264/2023. (VI. 28.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi XXIX. törvény

Hatályos: 2023. 09. 01.

 

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

Módosítja: 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

5/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

az önkormányzatok hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti indokolt költségei mértékének megállapításáról

Módosítja: 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet

Hatályos: 2023. 07. 09.

 

3/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz használatával, valamint igénybevételével összefüggő használati és igénybevételi díjak megállapításának szabályairól

Módosítja: 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet

Hatályos: 2023. 07. 09.

 

4/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet

a koncesszori alvállalkozók indokolt költségei mértékének megállapításáról

Módosítja: 9/2023. (VI. 23.) MEKH rendelet

Hatályos: 2023. 07. 09.

 

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja: 2023. évi LI. törvény

Hatályos: 2023. 06. 28., 2024. 01. 01.

 

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2023. évi XL. törvény

Hatályos: 2023. 06. 26.

 

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

Módosítja: 2023. évi XLIV. törvény

Hatályos: 2023. 07. 01., 2024. 02. 01.

 

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja: 2023. évi XLV. törvény

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja: 2023. évi XLV. törvény

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

Módosítja: 2023. évi XLV. törvény

Hatályos: 2023. 07. 01., 2023. 08. 06., 2023. 08. 21., 2024. 01. 01.

 

2022. évi LXXVI. törvény

a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja: 2023. évi XLV. törvény

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

2023 júniusában a következő, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat helyezték hatályon kívül:

 

386/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 282/2023. (VI. 30.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

388/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 283/2023. (VI. 30.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

387/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezi: 284/2023. (VI. 30.) Kormányrendelet

Hatályos: 2023. 07. 01.

 

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Hatályon kívül helyezi: 11/2023. (VI. 29.) EM rendelet

Hatályos: 2023. 06. 30.

 

 

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban, kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

 

 

 

2023. július

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!