Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

2020. 08. 05.

 

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodás helyes gyakorlatának kialakítása, az egyre korszerűbb technológiák, eljárások, valamint törvényi szabályozások alkalmazása.

A 2019/904 európai uniós irányelvet követve a Magyar Parlament 2020 júliusában megszavazta a 2020. évi XCI. számú, az egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról szóló törvényjavaslatot, mely 2021. július 1-jével lép hatályba. A törvény célja a környezetterhelés megelőzése, csökkentése, mely érdekében korlátozzák, betiltják azoknak a termékeknek a gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználását és kereskedelmét, amelyek jellemzően egyszeri használat után hulladékká válnak, vagy e termék a környezetet kevésbé terhelő termékkel helyettesíthető.

A hulladékok keletkezésének megelőzését, azok újrahasznosítását, feldolgozását és a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítását az alábbi jogszabályok alkalmazása segíti, melyeknek figyelembevételével csökkenthető a természeti erőforrások felhasználása, az elhasználódott, feleslegessé vált anyagok környezetbe való visszakerülése.

Jogszabály száma

Jogszabály címe

2020. évi XCI. törvény (Közlönyállapot)

Egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról

 

101/2018. (VI. 11.) Kormányrendelet

Egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

132/2018. (VII. 23.) Kormányrendelet

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

1787/2017. (XI. 8.) Kormányhatározat

A fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

13/2017. (VI. 12) EMMI rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

12/2017. (VI. 12) EMMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

11/2017. (VI. 12) EMMI rendelet

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről

69/2016. (III. 31.) Kormányrendelet

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

68/2016. (III. 31.) Kormányrendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

1769/2014. (XII. 18.) Kormányhatározat

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával

369/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet

A hulladékká vált gépjárművekről

309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

322/2014. (XII. 13.) Kormányrendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

2055/2013. (XII. 31.) Kormányhatározat

A 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

120/2013. (XII. 16.) VM rendelet

A titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásról

443/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet

A fémkereskedelmi tevékenységről

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

2013. évi CXL. törvény

A fémkereskedelemről

318/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

317/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

A hulladékjegyzékről

310/2013. (VIII. 16.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

292/2013. (VII. 26.) Kormányrendelet

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

2013. évi CXXV. törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

215/2013. (VI. 21.) Kormányrendelet

A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról

445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról

34/2009. (II. 20.) Kormányrendelet

A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

389/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

180/2007. (VII. 3.) Kormányrendelet

Az országhatárt átlépő hulladékszállításról

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

20/2006. (IV. 5) KvVM rendelet

 A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

240/2005. (X. 27.) Kormányrendelet

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről

209/2005. (X. 5.) Kormányrendelet

A betétdíj alkalmazásának szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet

A területi hulladékgazdálkodási tervekről

110/2002. (XII. 12.) OGY határozat

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

271/2001. (XII. 21.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

101/1996. (VII. 12.) Kormányrendelet

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1995. évi LIII. törvény 30. §

Hulladékok

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

1979. évi 19. törvényerejű rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről

85/2005. (XI. 23.) OGY határozat

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról

64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet

A közúti járművek bontásának feltételeiről

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye

Az inert bányászati hulladékok listájáról

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot
Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy
Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2020. augusztus

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!

Tanúsítási szolgáltatásaink

Kérjen ajánlatot!