Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

A fogyasztói társadalom óriási mennyiségű hulladékkal terheli környezetünket. A műanyag hulladékok fele egyszer használatos eszközökből származik, melyeknek lebomlási ideje több száz évre is tehető.

A hulladékkezelés jelenlegi kihívásai – az újrahasznosítással járó minőségi kockázatok, a felhasznált energia- és erőforrások – arra ösztönöznek, hogy a megelőzés a leghatékonyabb módszer korunk környezeti problémáinak mérsékléséhez. Fontos, hogy a gazdasági élet szereplői nyitottak legyenek a megelőzéssel kapcsolatos újításokra és kezdeményezésre. A Műanyagmentes július hazánkban és nemzetközi szinten is egyre népszerűbb kezdeményezés, melyről részletesen itt tájékozódhat: https://www.plasticfreejuly.org

A következő jogszabályok alkalmazása csökkenti a természeti erőforrások igénybevételét, valamint az elhasználódott anyagok természetbe való visszakerülését hulladék formájában.

Jogszabály száma

Jogszabály címe

82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

105/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

A fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

13/2017. (VI. 12) EMMI rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

12/2017. (VI. 12) EMMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről

11/2017. (VI. 12) EMMI rendelet

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

1769/2014. (XII. 18.) Korm. határozat

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

A hulladékká vált gépjárművekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat

A 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

120/2013. (XII. 16.) VM rendelet

A titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásról

443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet

A fémkereskedelmi tevékenységről

95/2013. (X. 14.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

2013. évi CXL. törvény

A fémkereskedelemről

318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

A hulladékjegyzékről

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

2013. évi CXXV. törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról

34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet

A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

Az országhatárt átlépő hulladékszállításról

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

20/2006. (IV. 5). KvVM rendelet

 A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

A betétdíj alkalmazásának szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet

A területi hulladékgazdálkodási tervekről

110/2002. (XII. 12.) OGY határozat

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

1979. évi 19. törvényerejű rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről

85/2005. (XI. 23.) OGY határozat

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról

64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet

A közúti járművek bontásának feltételeiről

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye

Inert bányászati hulladékok listája

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával, az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2019. július

Tanúsítási szolgáltatások

Tekintse meg szolgáltatásainkat!

Kapcsolat

1082 Budapest Horváth Mihály tér 1.
Telefon: (+36)-1-456-6928
E-mail: cert@mszt.hu

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!