2022-ben alakult új szabványosító műszaki bizottságok

   

2022-ben is számos új műszaki bizottság alakult nemzetközi és európai szinten. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), valamint ezek európai megfelelői, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) sok olyan innovatív témát vontak be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk. Az alábbi bizottságok közül sok már szerepelt korábbi Hírleveleinkben, azonban az átláthatóság érdekében az alábbiakban megtalálható egy összefoglaló lista.

 

2022-ben alakult műszaki bizottságok:
ISO:

ISO/PC 250

Sustainability in event management

Fenntarthatóság a rendezvényszervezésben

ISO/TC 338

Menstrual products

Menstruációs termékek

ISO/TC 339

Small hydropower plants

Kis vízerőművek

ISO/TC 34/SC 20

Food loss and waste

Élelmiszer-veszteség és -pazarlás

ISO/TC 340

Natural gas fuelling stations

Földgáz-töltőállomások

ISO/TC 341

Heat supply network

Hőellátó hálózat 

 

CEN:

CEN/TC 470

Quality along the patient pathway in medical imaging

Minőség a betegéletút mentén az orvosi képalkotásban

CEN/TC 471

Unmanned aircraft systems

Pilóta nélküli légijármű-rendszerek

CEN/WS 116

Mediation Grammar

Mediációs nyelvhasználat

CEN/WS 117

Good practice for implementation of a career-tracking survey for post-graduates

Jó gyakorlatok a posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók karrierkövető felmérésének alkalmazásához

CEN/WS AquaVitae

Aquaculture hatchery production of low trophic species

Alacsony táplálkozási szintű fajok akvakultúrás keltetése

CEN/WS BIZEOLCAT

Preparation of nanocatalysts for non-oxidative dehydrogenation (nODH) of light alkanes

Nanokatalizátorok előállítása könnyű alkánok nem oxidatív dehidrogénezéséhez (nODH)

CEN/WS CBRN

Basic CBRN training curriculum for first responders and medical staff including first receivers

CBRN alapképzési tanterv az elsődleges beavatkozók és az egészségügyi személyzet számára, beleértve az elsődleges fogadó (sürgősségi) intézményeket is

CEN/WS CER

Collaborative Emergency Response. Communication and sharing of operational information among multiple public safety agencies

Együttműködés a vészhelyzet elhárítása érdekében. Kommunikáció és operatív információk megosztása több közbiztonsági szerv között

CEN/WS CMEx

Implementation Guidelines for evaluation and assessment reporting of exercises for crisis management

Végrehajtási útmutatók a válságkezelési gyakorlatok értékelésére és az értékelő jelentések készítésére

CEN/WS CROP

Methodology to quantify the global agricultural crop footprint including soil affection

A globális mezőgazdasági terménylábnyom mennyiségmeghatározásának módszertana, beleértve a talajkötődést

CEN/WS DBCAM

Definition of parameters required for modelling of the material, cell and manufacturing process behaviour for battery cells for the automotive market

A gépjárműipari akkumulátorcellák anyagának, cellájának és gyártási folyamatának modellezéséhez szükséges paraméterek meghatározása

CEN/WS DEEP PURPLE

Extraction, production and purification of added value products from urban wastes

Városi hulladékokból a hozzáadott értékű termékek kinyerése, előállítása és tisztítása

CEN/WS DHI

Digital health innovations. Good practice guide for obtaining user consent for personal health information

Digitális egészségügyi innovációk. Útmutató a személyi egészségügyi információkhoz való felhasználói hozzájárulás megszerzésének jó gyakorlataihoz

CEN/WS DigScen

Specifications for Digital Scenarios for Crisis Management Exercises

Előírások a válságkezelési gyakorlatok digitális forgatókönyveihez

CEN/WS DIV

Requirements for acquiring digital information from victims during Search and Rescue operations

A keresési és mentési műveletek során az áldozatoktól származó digitális információk beszerzésére vonatkozó követelmények

CEN/WS DTS

Quality Assurance Guidelines for Dual Training Systems

Minőségbiztosítási útmutatók duális képzési rendszerekhez

CEN/WS ERP

Structuring an emergency response plan for crisis management stakeholders

Vészhelyzet-elhárítási terv kidolgozása a válságkezelésben érdekelt felek számára

CEN/WS GEOFIT

Design and installation guidelines for a building retrofitting concept based on EGS (enhanced geothermal systems)

Tervezési és telepítési irányelvek az EGS-en (megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszereken) alapuló, utólagos épületkorszerűsítési koncepcióhoz 

CEN/WS Hycool

Characterization of a hybrid heat pump module

Hibrid hőszivattyús modul jellemzése

CEN/WS IICDM

International and interinstitutional crisis and disaster management. Guidelines for the mapping of terminology and icons

Nemzetközi és intézményközi válság- és katasztrófakezelés. Útmutatók a terminológia és az ikonok leképezéséhez

CEN/WS IPCI

Improvement of information processing in crisis management of critical infrastructures for computer assisted data gathering, display and reporting

Az információfeldolgozás fejlesztése a számítógépes adatgyűjtés, megjelenítés és jelentéstétel érdekében a kritikus infrastruktúrák válságkezelésében

CEN/WS ModGra

ModGra. Graphical representation of physical process models

ModGra. Fizikai folyamatmodellek grafikus ábrázolása

CEN/WS RDA

Emergency Management. Rapid damage assessment of buildings and alerting protocol

Vészhelyzetkezelés. Az épületek gyors kárfelmérése és a riasztási protokoll

CEN/WS RUAP

Rooting undesired (alien) aquatic plants. Control by means of rake method with a boat

Nemkívánatos (idegen) vízinövények gyökereztetése. Ellenőrzés csónakkal történő gereblyézéses módszerrel

CEN/WS SHAREWORK

CEN/WS Design methodology of advanced Human-Robot Collaborative cells in personalized Human-Robot Collaborations (SHAREWORK)

CEN/WS Fejlett ember-robot kollaboratív sejtek tervezési módszertana a személyre szabott ember-robot együttműködésben (SHAREWORK)

CEN/WS SITAC

Management of forest fire incidents. SITAC-based symbology

Erdőtüzek kezelése. SITAC-alapú szimbólumok

CEN/WS SMCD

Guidelines for effective social media messages in crisis and disaster management

Útmutató a hatékony közösségimédia-üzenetekhez a válság- és katasztrófakezelésben

CEN/WS SNF

Sustainable Nanomanufacturing Framework

Fenntartható nanogyártási keretrendszer

CEN/WS SOPHIA

SOPHIA. Biomechanical risk assessment: Guideline for introducing and implementing real-time instrumental-based tools for biomechanical risk assessment

SOPHIA. Biomechanikai kockázatértékelés: Útmutató a biomechanikai kockázatértékelés valós idejű, műszeres alapú eszközeinek bevezetésére és alkalmazására

CEN/WS TOUGHSTEEL

CEN Workshop on 'Fracture toughness evaluation methodologies applied to advanced high strength steel sheets'

CEN-munkaértekezlet: A törési szívósság értékelési módszerei korszerű, nagy szilárdságú acéllemezekre alkalmazva

CEN/WS TRAIN4SUSTAIN

TRAIN4SUSTAIN Competence Quality Standard

TRAIN4SUSTAIN A kompetencia minősítésének szabványa

 

CENELEC:

CLC/BTTF 170-1

Common modifications to EN IEC 61439-1:2021 and EN IEC 61439-2:2021

Az EN IEC 61439-1:2021 és az EN IEC 61439-2:2021 közös módosításai

CLC/SR 127

Low-voltage auxiliary power systems for electric power plants and substations

Villamos energiatermelő üzemek és alállomások kisfeszültségű segédenergia-rendszerei

 

CEN/CENELEC:

CEN/CLC/JTC 22

Quantum Technologies

Kvantumtechnológiák

CEN/CLC/WS AADSF

Age Appropriate Digital Services Framework

Életkornak megfelelő digitális szolgáltatások keretrendszere

CEN/CLC/WS DS

Digital sovereignty

Digitális szuverenitás

CEN/CLC/WS EFPFInterOp

European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing Interoperability

Összefüggő európai gyári platform az agilis gyártási együttműködésért

CEN/CLC/WS EINSTEIN

Good Practice Thermal Energy Audits (GPTEA)

A hőenergetikai auditok jó gyakorlata (GPTEA)

 

IEC:

SyC SET

Sustainable Electrified Transportation

Fenntartható villamosított szállítás

 

ISO/IEC:

ISO/IEC JTC 1/SC 43

Brain-computer Interfaces

Agy-számítógép interfészek

 

 

Az MSZT a fenti nemzetközi szabványosító szervezetek tagjaként várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű munkában részt kívánnak venni. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot hoz létre az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

 

Krantz Domokos

2023. február