Általános tájékoztató

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján bejelentett felnőttképzőként szervez képzéseket. Az MSZT felnőttképző nyilvántartási száma: B/2020/001748

Az MSZT képzéseinek elismertsége

Az MSZT képzéseit a nemzetközi szabványügyi szervezetek (ISO, IEC) szabványokra és minőség­irányítási rendszerekre vonatkozó termi­nológiája, valamint a szabványkövetelmények figyelembevételével készíti elő és szervezi meg, így a képzésein részt vevők hiteles nemzetközi forrásokon alapuló tananyagokból és segédletekből tanulhatnak.

Az MSZT képzési módszerei és a képzések tematikája

Az MSZT képzésein a hatékonyságot fokozottan figyelemmel kísérjük. A szemléltetés, az ismétlés, a gyakorlás, az élénk előadói stílus és a résztvevők aktivizálása szerepel módszereink között. A résztvevők véleményét, észrevételeit, javaslatait a – név nélkül kitöltött – véleménykérő lapokon megadott válaszok, vélemények kiértékelése, valamint a képzések folyamatos ellenőrzése során szerzett tapasztalatok alapján a tematika korszerűsítésekor figyelembe vesszük. Fontosnak tartjuk, hogy a képzések során az információcsere ne csak az oktatók és a résztvevők között jöjjön létre, hanem a résztvevők egymás között is szakmai kapcsolatot teremtsenek.

Az MSZT-képzéseken való részvétel

A képzéseket megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk. Jelentkezni az MSZT honlapjáról is letölthető jelentkezési lapon lehet. A jelentkezést levélben, faxon és e-mailben is elfogadjuk, annak elfogadásáról visszaigazolást küldünk. A képzés megkezdése előtt a jelentkezők a legfontosabb tudnivalókról írásban tájékoztatást kapnak. A részvétel lemondását kizárólag írásban, legkésőbb 7 munkanappal az adott képzés megkezdése előtt tudjuk elfogadni. A bejelentett személy akadályoztatása esetén a jelentkezés más személyre átruházható.

A képzések részvételi (képzési és vizsga-) díja tartalmazza a tananyagok és a segédletek költségeit. Vizsgával záruló képzés esetén a vizsgadíj tartalmazza a vizsga és az oklevél/tanúsítvány díját.

Az MSZT képzései bejárásosak, szállás biztosításával nem foglalkozunk. A részvételi díj szállásköltséget és étkezési költséget nem tartalmaz.

A képzések megrendezése után kiállított számláinkat átutalással kell a számlán megadott határidőre kiegyenlíteni.

A képzésekre vonatkozó tudnivalók

A képzések alapvető tematikáját és témaköreit az egyes képzésekre vonatkozó Képzési tájékoztatók tartalmazzák, de igény, illetve megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT a Képzési tájékoztatókban szereplő témákhoz és igény szerinti szabványokhoz kapcsolódó témakörökben a meghirdetettől eltérő időpontban, óraszámban és helyszínen is vállal képzésrendezést, megbeszélés szerint. Várjuk javaslataikat, igényeiket!

Az egyes képzések tematikája és időpontja – az igényekhez igazodva – eltérhet a Képzési tájékoztatókban meghirdetettől.

Az MSZT a képzésre jelentkezett személyekkel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján elkészített felnőttképzési szerződést köt.

A vizsgával záruló képzések vizsgára jelentkezett résztvevői a vizsga feltételrendszerét tartalmazó vizsgaszabályzatot a képzés előtt rendelkezésükre bocsátott linken tölthetik le, ismerhetik meg. Azok, akik nem vizsgáznak, részvételt igazoló látogatási oklevelet kapnak.

A képzések előadási és bemutató anyagainak, oktatási segédleteinek szerzői joga az MSZT-t illeti. Ezen anyagok továbbadása, értékesítése, másolása a szerzői jogot sérti, ezért ez a tevékenység tiltott.

Online képzés

A képzés formája
A megváltozott körülményekhez, valamint a jelentkezők igényeihez igazodva az MSZT online, élő közvetítéssel és/vagy kontaktórás formában tartja meg sikeres képzéseit és szakmai fórumait.

Adatkezelés

Az MSZT képzéseire/fórumaira történő jelentkezéshez értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lap megküldésével a jelentkezési lapon feltüntetett összes Érintett nyilatkozik, hogy a jelentkezési lapon megadott valamennyi személyes adat jogszerűen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti érintettek kifejezett hozzájárulásával került feltüntetésre a képzés/fórum teljesítése (részvétel, részvétel igazolása, vizsgáztatás, kapcsolattartás, tájékoztatás) céljából.

A megadott adatok megváltozásának bejelentése minden Érintett saját kötelezettsége és a bejelentés elmulasztása, vagy a pontatlan/hiányos adatok miatti következményekért a Magyar Szabványügyi Testület semmilyen felelősséget nem vállal. Az Érintettnek joga van személyes adatai helyesbítéséhez, a hozzájárulás visszavonásához, az adatkezelés korlátozásához és az adattörléshez (adatvedelem@mszt.hu).