Nemzetközi és európai kapcsolatok

 

Nemzetközi és európai feladatok  

A szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény a nemzetközi együttműködést illetően úgy rendelkezik, hogy az MSZT képviselje Magyarországot az európai és nemzetközi szervezetekben, vegyen részt ezek munkájában, működjön együtt az Európai Unió és tagállamai szabványügyi testületeivel a közösségi szabályozásból adódó kötelezettségek végrehajtása érdekében, hozzon létre és tartson fent nemzetközi szinten elfogadott, szabványokon alapuló tanúsítási rendszert a rendszertanúsítás terén, tartson fent olyan információs szolgáltatást, amely a nemzeti szabványokon túl tartalmazza az európai valamint a nemzetközi szabványok adatait és mindenki számára elérhető.

A szabványosításról szóló törvényen túl az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény nemzetközi szabványosítással kapcsolatos részei (2. cikk 2.6. pont, 3. melléklet) is szükségessé teszik Magyarország, azaz a magyar nemzeti szabványosító szervezet képviseletét a nemzetközi szabványosító szervezetek legfelső döntéshozó testületeinek ülésein.

Az előzőek szerinti feladatok a következők:
Magyarország tagsága (képviselete) az európai és a nemzetközi szabványügyi, valamint tanúsítási szervezetekben.
Magyarország Európai Unióbeli tagságának egyik alapfeltétele, hogy a Magyar Szabványügyi Testület tagja legyen az európai szabványügyi szervezeteknek*, aminek alap kritériuma a magyar tagság a nemzetközi szabványügyi szervezetekben**, mivel az európai és  a nemzetközi szabványosítási tevékenység összehangoltan, egymást kiegészítve és támogatva zajlik. Az európai szervezeteknek több mint harminc, a nemzetközi szervezeteknek pedig közel kétszáznegyven (ISO/140, IEC/80) ország szabványügyi testülete a tagja.
A szabványosításhoz szorosan kapcsolódó, a szabványokon alapuló tevékenységet folytat a Nemzetközi Tanúsító Hálózata (IQNet), amelynek 37 tagja van, közöttük legtöbb EU-tagország nemzeti tanúsító szervezete.
A tagság elnyerése és fenntartása mind az európai, mind a nemzetközi szervezetekben tagdíj fizetéséhez kötött. Ez a feltétele az MSZT tagságának, illetve annak, hogy Magyarország képviseletében a magyar szakértők részt vegyenek ezeknek a szervezeteknek a döntéshozatalában és szakmai munkájában, érvényt szerezzenek, a nemzeti (magyar) és az európai érdekeknek, az MSZT részt vehessen a szabványosítással kapcsolatos európai pályázatokon, valamint, annak hogy az MSZT tanúsítványai - az IQNet tagok és leányvállalatai révén - a világ 150 országában elfogadottak.
Kötelező részvétel az európai és a nemzetközi szervezetek döntéshozó testületeinek ülésein.
Az európai és a nemzetközi szabványügyi szervezetek, valamint a Nemzetközi Tanúsító Hálózat közgyűlésein e szervezetek tagjai megvitatják és jóváhagyják az előző évi közgyűlés óta elvégzett munkáról és eseményekről szóló szakmai beszámolót, a pénzügyi mérleget, a következő időszakra (egy év) meghatározott szakmai feladatokat, a pénzügyi tervet, a követendő stratégiát, a társszervezetekkel fenntartandó kapcsolatok módját és tartalmát, valamint a tagdíjakat. A közgyűlés új tisztségviselőket is választ azok helyett, akik megbízatása lejár.

Az európai szerveztek közgyűlésein az MSZT képviselője a magyar, a nemzetközi szervezetek közgyűlésein pedig a magyar mellett az európai érdekek érvényesítését támogatja, illetve ezekre szavaz. A CEN/CENELEC és az ISO közgyűlésein egyidejűleg párhuzamos üléseket is rendeznek, amelyeken ott kell lennie a magyar képviselőnek.
Az évente három alkalommal (egyszer a közgyűléssel azonos helyen és időben) ülésező CEN Igazgató Testület (CEN/CA*) a közgyűlés által jóváhagyott tervek és költségvetés betartását értékeli, az alapszabály, ill. a belső szabályzatok módosításait egyezteti, ill. hagyja jóvá, a működés jogszerűségét értékeli (elemzi), valamint az Irányítási Központ (CC MC) vezetésével a szabványosítási politikával kapcsolatos kérdéseket vitatja meg, ill. ezekkel kapcsolatban hoz határozatokat. Az üléseken az állandó magyar képviselőnek törekednie kell a magyar álláspont érvényesítésére és részt kell vennie a szavazásban.
A CEN Műszaki Igazgatóság (CEN BT**) kettő, a CENELEC Műszaki Igazgatóság (CENELEC BT**) pedig három ülést tart évente. A bizottságok a szabványosítási munka szervezésének, ügyviteli eljárásának és tervezésének szabályozását, új bizottságok létrehozását és megszüntetését, kormányközi, európai és tudományos szervezetekkel folytatott együttműködés kérdéseit vitatják meg, egyeztetnek, majd határozatot hoznak. Javaslatokat tesznek az Európai Unió Bizottsága által a szabványosítás területére kiírt pályázatok elnyerésének feltételeire, tárgykörére és tagországi lebontására. Az üléseken az állandó magyar képviselőnek törekednie kell a magyar álláspont érvényesítésére és részt kell vennie a szavazásban.
A CEN Műszaki Bizottsági Irányító Csoport (CEN/TC/MG) évente négy ülésén a közel háromszáz szabványosító műszaki bizottság működésével kapcsolatban felvetődő kérdéseket vitatja meg, egyezteti, majd ezek alapján határozatot hoz. A magyar részvétel eredményeként az MSZT érvényesítheti a hazai lehetőségeket és adottságokat, valamint megismerheti a legfrissebb információkat az európai szabványok kidolgozásának folyamatáról.
A CEN/PR Round Table ülésén az európai szabványosítás fellépéséhez, megjelenéséhez, kialakításához és megvalósításához szükséges, a tagországok által kötelezően követendő módszerek egyeztetése és meghatározása a cél. Ezek végrehajtása jelentős anyagi terhet jelenthet, ezért a magyar képviselő a hazai lehetőségek és adottságok érvényesítését kell az ülésen elérje.
A CEN Pénzügyi Elnöki Tanácsadó Csoportja (CACC FIN) határozza meg a CEN és a CEN/CENELEC által követendő közös gazdasági politikát, melyet a bizottság javaslatára a közgyűlés hagy jóvá. A tagságot a CEN-tagok között felváltva osztják meg. A CACC FIN évente háromszor ülésezik (egyik alkalommal egy másik kötelező üléssel összevonva).
Az évente kétszer összehívott IQNet - Harmonizáció és Legjobb Gyakorlatok Állandó Bizottsága (IQNet SCH*) ülés célja a nemzeti rendszertanúsító testületek tevékenységének összehangolása, az új nemzetközi szabványok szerinti közös eljárások kialakítása és ennek eredményeként az IQNet-tagok tanúsítványainak mind szélesebb körű nemzetközi elfogadtatása. Az üléseken a magyar képviselő feladata egyrészt a hazai gyakorlat minél erőteljesebb érvényesítése a közös eljárásokban, ill. az új nemzetközi követelményekről a tájékozódás a hazai gazdaság mielőbbi felkészíthetősége érdekében.
Hazai szakértői közreműködés az európai és a nemzetközi szabványok előkészítésében és jóváhagyásában, a magyar érdekek érvényesítése.
A CEN/CENELEC és az ISO/IEC szabványosítási bizottságok munkája évente 5000-5500 alkalommal igényel magyar (MSZT) állásfoglalást, ill. szavazást az új európai és nemzetközi szabványok programba vételéről, korszerűsítésük, ill. felülvizsgálatuk szükségességéről, a szabványjavaslatok és a tervezetek tartalmáról (véleményezés) és a szabványok jóváhagyásáról.
Ennek a munkának a során kell eldönteni, melyek a magyar gazdaság szereplői (kiemelten a magyar jogalkotás) számára fontos dokumentumok. Ezeket az érintettekhez véleményezésre el kell juttatni, a véleményeket egyeztetni kell, majd angol nyelven ki kell küldeni a CEN/CENELEC és az ISO/IEC illetékes bizottságaihoz.

A munka eredménye egyrészt az, hogy az évente kiadott mintegy 1500 db európai és 1300 db nemzetközi szabványban a magyar érdekeknek is megfelelő előírások jelennek meg, másrészt az, hogy a gazdaság szereplői már az európai és a nemzetközi szabvány előkészítése során megismerhetik az új követelményeket és felkészülhetnek ezek teljesítésére.
Európai és nemzetközi adatbázis fenntartása, folyamatos frissítése és korszerűsítése.
Az MSZT törvény által előírt kötelezettsége olyan, mindenki számára elérhető szabvány-adatbázis létrehozása, működtetése és naprakészen tartása, amely a magyar nemzeti szabványok mellett a nemzetközi szabványokkal kapcsolatos adatokat is tartalmazza. Ilyen nemzetközi adatbázist (PERINORM) az MSZT évek óta működtet. Ennek segítségével a magyar gazdaság szereplői számára elérhetővé válnak az európai és a nemzetközi szabványok és más országok nemzeti szabványainak tartalma.

Felvilágosítást ad:

CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC

Krantz Domokos főosztályvezető-helyettes

e-mail: d.krantz@mszt.hu
IQNet

Kéki Zsuzsanna, főosztályvezető

e-mail: zs.keki@mszt.hu
Európai és nemzetközi adatbázisok

e-mail: szabvanyinfo@mszt.hu