Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

2016. 03. 02.

A hulladékgazdálkodás alatt a hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését, az ilyen műveletek felügyeletét, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenységét, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetését, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozását értjük.
A korszerű hulladékgazdálkodásban a megelőzés a legelső lépés, hiszen „az a hulladék a legjobb, ami nem is keletkezik". Ennek érdekében hulladékszegény technológiákat, gazdasági ösztönzőket vezettek/vezetnek be, illetve egyre fontosabb a fogyasztói piac tudatos vásárlási szokásainak alakulása is.

A következő jogszabályok segítik a hulladékgazdálkodási tevékenységet:


Jogszabály száma
Jogszabály címe
225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
1769/2014. (XII.18.) Kormányhatározat A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával
369/2014. (XII.30.) Kormányrendelet A hulladékká vált gépjárművekről
368/2014. (XII.30.) Kormányrendelet Egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásnak központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról
309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

322/2014. (XII.13.) Kormányrendelet

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

29/2014. (XI.28.) FM rendelet

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, a működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendelet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

2055/2013. (XII.31.) Kormányhatározat

A 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

120/2013. (XII.16.) VM rendelet

A titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásról

443/2013. (XI.27.) Kormányrendelet

A fémkereskedelmi tevékenységről

95/2013. (X.14.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

2013. évi CXL. törvény

A fémkereskedelemről

318/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet

A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

317/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet

A hulladékjegyzékről

72/2013. (III. 8.) Kormányrendelet

A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

310/2013. (VIII.16.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

71/2013. (VIII.15.) VM rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

292/2013. (VII.26.) Kormányrendelet

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

2013. évi CXXV. törvény

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

215/2013. (VI.21.) Kormányrendelet

A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladataokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról

41/2013. (V. 28.) VM rendelet

A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

445/2012. (XII.29.) Kormányrendelet

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

439/2012. (XII.29.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

145/2012. (XII.27.) VM rendelet

A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

144/2012. (XII.27.) VM rendelet

A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról

45/2012. (V. 8.) VM rendelet

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

34/2009. (II. 20.) Kormányrendelet

A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet

A közúti járművek bontásának feltételeiről

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

A bányászati hulladékok kezeléséről

64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

389/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

180/2007. (VII. 3.) Kormányrendelet

Az országhatárt átlépő hulladékszállításról

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

20/2006. (IV.5). Kvvm rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

240/2005. (X. 27.) Kormányrendelet

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről

209/2005. (X. 5.) Kormányrendelet

A betétdíj alkalmazásának szabályairól

85/2005. (XI. 23.) OGY határozat

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról

20/2005. (VI.10.) EüM rendelet

A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet

A területi hulladékgazdálkodási tervekről

47/2003. (VIII.8.) ESzCsM rendelet

A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről

110/2002. (XII.12.) OGY határozat

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről

16/2002. (IV.10.) EüM rendelet

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

1/2002. (I. 11.) Kormányrendelet

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

1/2002. (I.11.) EüM rendelet

Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

101/1996. (VII.12.) Kormányrendelet

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről

1979. évi 19. törvényerejű rendelet

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről

 

 

Környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével Szalai Líviával vagy a főosztályvezető-helyettesével Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

2016. március